mapa strony   |   kontakt   |

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (Przetarg 1)

Mielec, 23 luty 2010 r.

PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

MKS sp. z o.o. w Mielcu informuje, że rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony i dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na „Roboty budowlane i zmiana programu użytkowego części parteru istniejącego budynku MKS pod potrzeby projektowanego Centrum Zarządzania Dynamiczną Informacją Pasażerską oraz przebudowa części budynku MKS”.

wybrana oferta:
Zakład Remontowo – Budowlany MALBUD
J. Dolot ul. Sękowskiego 4a/3; 39 – 300 Mielec
cena:

279.380,00 zł brutto.

STRESZCZENIE OCENY ZŁOŻONYCH OFERT (PUNKTACJA)

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy Liczba punktów w kryterium Cena Łączna liczba punktów
1 PAW – BUD P. Syper
Ruda 148; 39 – 315 Ruda
Oferta odrzucona Oferta odrzucona
2 PPHU „P&M” M. Kołodziej, P. Potwora S.C.
38 – 114 Niebylec 192
71,56 71,56
3 PPHU AGRO – BAZA W. Misiak
Otałęż 5; 39 – 306 Górki
96,67 96,67
4 Zakład Remontowo – Budowlany MALBUD J. Dolot
ul. Sękowskiego 4a/3; 39 – 300 Mielec
100,00 100,00
5 Zakład Remontowo – Budowlany Sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 72;39 – 300 Mielec
87,42 87,42
6 PUH PROFI Anna Bawoł
ul. Raciborskiego 7; 39 – 300 Mielec
93,47 93,47

 

 

Informacja nr 1 do SIWZ dla inwestycji: spakowany komplet informacji nr 1 do SIWZ 1,8MB

Informacja nr 2 do SIWZ dla inwestycji: spakowany komplet informacji nr 2 do SIWZ 6kB

1/MKS/P/2009


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1. ZAMAWIAJĄCY
1.1 Nazwa, adres i osoby upoważnione do kontaktów
Nazwa: Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Mielcu
Adres: ul. Moniuszki 12, 39-300 Mielec
Tel./faks: 0-17 5837733, fax: 0-17 5864251, URL: www.mks-mielec.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Ryszard Rybak, tel. 0-17 5837733


2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
2.1 Nazwa zamówienia
„Roboty budowlane i zmiana programu użytkowego części parteru istniejącego budynku MKS pod potrzeby projektowanego Centrum Zarządzania Dynamiczną Informacją Pasażerską oraz przebudowa części budynku MKS”
2.2 Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane.
2.3 Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę części budynku MKS oraz zmianę programu użytkowego części parteru istniejącego w budynku MKS pod potrzeby projektowanego Centrum Zarządzania Dynamiczną Informacją Pasażerską.
2.4 Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45000000 – 7, 45400000-1
2.5 Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej - Nie
2.6 Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej - Nie
2.7 Wymagany termin wykonania zamówienia – 90 dni od daty zawarcia umowy.


3. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM i TECHNICZNYM
3.1 Informacja na temat wadium
8000,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy)
3.2 Warunki udziału
1.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki:
1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych.
2) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, w szczególności:
a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b)dysponują kierownikiem budowy, będącym członkiem właściwej Izby Samorządu Zawodowego, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
c)posiadają doświadczenia z ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy z tego okresu wyrażające się wykonaniem przynajmniej 2 zamówień odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia – należy przez to rozumieć budowę, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę budynków - o wartości każdego zamówienia nie mniejszej niż 150 tyś. zł brutto,
2.Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków ich udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego wg metody spełnia/nie spełnia na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawca dołączy do oferty.
3.W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy dołączą do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:
1)oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 Ustawy – Prawo zamówień publicznych i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy – Prawo zamówień publicznych wg Formularza Nr 1 SIWZ,
2)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3)wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca a które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji (uprawnienia budowlane i aktualne zaświadczenie właściwej Izby Samorządu Zawodowego) niezbędnych do wykonania Zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wg Formularza Nr 2 SIWZ,
4)pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji (uprawnienia budowlane i aktualne zaświadczenie właściwej Izby Samorządu Zawodowego) niezbędnych do wykonania Zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, jeżeli w Formularzu Nr 2 SIWZ Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował,
5) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, z tego okresu, wyrażające się wykonaniem przynajmniej 2 zamówień odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia – należy przez to rozumieć budowę, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę budynków - o wartości każdego zamówienia nie mniejszej niż 150 tyś. zł brutto z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania – Formularz Nr 3 SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi (referencje, listy polecające itp.), że roboty wykazane w Formularzu Nr 3 zostały wykonane należycie.
4.Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do Ustawy w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r., Dz. U. Nr 87, poz. 605 oraz z 2008 r. Nr 188, poz. 1155).

4. PROCEDURA
4.1 Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony.
4.2 Kryteria oceny ofert:
cena - maksymalnie 100 punktów
4.3 Informacje administracyjne
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można:
1)pobrać bezpłatnie wersję elektroniczną ze strony internetowej Zamawiającego – MKS Mielec
2)odebrać osobiście w siedzibie Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu, 39-300 Mielec, ul. Moniuszki 12, sekretariat lub za zaliczeniem pocztowym. Cena formularza SIWZ w wersji drukowanej – 100,00 zł z VAT.
Termin i miejsce składania ofert – 29.01.2010 r., do godz. 10:00 w siedzibie MKS Sp. z o.o. w Mielcu (sekretariat).
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert – 29.01.2010 r. godz. 12:00, w siedzibie MKS Sp. z o.o. w Mielcu, 39-300 Mielec ul. Moniuszki 12 (sala konferencyjna).

5.Inne informacje.
Zamówienie dotyczy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa II, działanie 2.1 „Infrastruktura Komunikacyjna”, schemat D Transport Publiczny.

Załączniki:

 spakowany komplet dokumentów SIWZ 17MB

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Witold Kokoszka
Dokument z dnia: 29.01.2009
Dokument oglądany razy: 5 140
Opublikował: Witold Kokoszka
Publikacja dnia: 25.02.2010
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj