mapa strony   |   kontakt   |

Ogłoszenie o zamówieniu (Przetarg 3/MKS/P/2010)

Mielec, 17 czerwca 2010 r.


PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007 r. z późn. zm.), Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Mielcu informuje, że dokonany został wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „Dostawa, uruchomienie i modernizacja istniejącego nowoczesnego zintegrowanego systemu zarządzania i wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej dla Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno-komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Mielcu wraz z wymianą taboru autobusowego”.
Komisja przetargowa dokonała oceny złożonych ofert i uznała za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę:

R&G PLUS Sp. z o.o.
ul. Traugutta 7
39 – 300 Mielec

za cenę – 1.495.720,00 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru: komisja dokonała wyboru oferty najkorzystniejszej na podst. najniższej ceny.

STRESZCZENIE OCENY ZŁOŻONYCH OFERT (PUNKTACJA)

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy
Liczba punktów w kryterium Cena Łączna liczba punktów
1 R&G PLUS Sp. z o.o. ul. Traugutta 7; 39 – 300 Mielec 100,00 100,00


3/MKS/P/2010

2.06.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1. ZAMAWIAJĄCY

1.1 Nazwa, adres i osoby upoważnione do kontaktów: Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Moniuszki 12, 39-300 Mielec, tel.: 0-17 5837733, fax: 0-17 5864251, URL: www.mks-mielec.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Ryszard Rybak, tel. 0-17 5837733.
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
2.1 Nazwa zamówienia: Dostawa, uruchomienie i modernizacja istniejącego nowoczesnego zintegrowanego systemu zarządzania i wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej dla Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno-komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Mielcu wraz z wymianą taboru autobusowego”
2.2 Rodzaj zamówienia: dostawy
2.3 Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
1) dostawa, wdrożenie i rozbudowa istniejącego informatycznego systemu zarządzania zgodnie ze złożonym wnioskiem projektowym RPO, obejmującego system nadzoru, system biletu elektronicznego i system dynamicznej informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym we wskazanych lokalizacjach i w siedzibie Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu, składającego się z:
a) systemu bezpieczeństwa (monitoring wizyjny, system alarmowy, system informacji głosowej z centrum zarządzania),
b) systemu lokalizacji pojazdów,
c) systemu informacji pasażerskiej,(tablice elektroniczne na przystankach, tablice w autobusach),
d) systemu dystrybucji i identyfikacji biletów (punkty doładowań, kasowniki w autobusach, karty elektroniczne, kontrola biletowa),
2) zdeponowanie w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu kodów źródłowych systemu,
3) zainstalowanie w siedzibie Zamawiającego w cenie oferty jednego stanowiska personalizacji kart na okres 6 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia w celu usprawnienia wydawania kart pasażerom w okresie największego napływu wniosków o wydanie nowych,
4) szkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu wraz z dostawą 1 zestawu urządzeń do prowadzenia szkoleń,
5) serwis urządzeń i oprogramowania w okresie gwarancji.
2.4 Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.92.00.00-3, 30.21.62.00-8, 30.23.71.31-6, 30.23.60.00-2, 48.51.00.00-6, 48.61.10.00-4, 48.81.31.00-1, 48.81.32.00-2.
2.5 Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej – Nie.
2.6 Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej - Nie
2.7 Wymagany termin wykonania zamówienia – 22.07.2011 r., w tym:
1) wyposażenie w niezbędny sprzęt i infrastrukturę wraz z oprogramowaniem – 20.09.2010 r.,
2) dostawa bezkontaktowych kart elektronicznych – 23.09.2010 r.
3) dostawa i montaż wolnostojących punktów doładowań biletów elektronicznych za przejazdy jednorazowe – 22.10.2010 r.,
4) dostawa i montaż elektronicznych tablic na przystankach (3-wierszowych i 5-wierszowych) – 22.07.2011 r.,
3. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM i TECHNICZNYM
3.1 Informacja na temat wadium. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000,00 PLN
3.2 Warunki udziału
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki:
1) Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.
2) Spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, w szczególności:
a) posiada doświadczenie z ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy z tego okresu wyrażające się przynajmniej 1 dostawą i wdrożeniem systemu zarządzania i monitorowania zespołem pojazdów (autobusów),
b) posiada doświadczenie z ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy z tego okresu wyrażające się przynajmniej 1 dostawą i wdrożeniem systemu dynamicznej informacji pasażerskiej,
c) posiada doświadczenie z ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy z tego okresu wyrażające się przynajmniej 1 dostawą i wdrożeniem systemu biletu elektronicznego,
2. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków ich udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego wg metody spełnia/nie spełnia na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawca dołączy do oferty.
3. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy dołączą do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych wg Formularza Nr 1 SIWZ,
b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych wg Formularza Nr 2 SIWZ,
c) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych,
d) oświadczenie Wykonawcy będącego osobą fizyczną o braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych – Formularz Nr 3 do SIWZ,
e) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dostaw - z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcy (Formularz Nr 4) wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy wykazane w Formularzu Nr 4 zostały wykonane należycie,
4. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykazania spełniania warunków określonych przez Zamawiającego zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3. lit. c), d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. W celu potwierdzenia, że oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a) dokument potwierdzający spełnianie aktualnych wymogów Ministerstwa Finansów odnośnie specjalizowanych kas rejestrujących dla sprzedaży biletów przez przewoźników w komunikacji zbiorowej (w zakresie możliwości ewidencjonowania i rozliczania ulg ustawowych za przewozy),
b) dokument potwierdzający spełnienie wymogu wartości minimalnej temperatury pracy kasy rejestrującej w zakresie wydruków paragonów fiskalnych,
c) wyniki testu procesów oferowanych komputerów,
d) wyniki testu SPEC dla oferowanych serwerów
4. PROCEDURA
4.1 Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony - na dostawy o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy – Prawo zamówień publicznych.
4.2 Kryteria oceny ofert:
cena - maksymalnie 100 punktów
4.3 Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można:
1) pobrać bezpłatnie wersję elektroniczną ze strony internetowej Zamawiającego – www.mks-mielec.pl
2) odebrać osobiście w MKS Sp. z o.o. w Mielcu, 39-300 Mielec, ul. Moniuszki 12 lub za zaliczeniem pocztowym.
4.4 Termin i miejsce składania ofert – 09.06.2010 r., do godz. 11:30 w MKS Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Moniuszki 12, 39-300 Mielec w pokoju sekretariatu.
4.5 Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
4.6 Data, godzina i miejsce otwarcia ofert – 09.06.2010 r. godz. 12:00, MKS Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Moniuszki 12, 39-300 Mielec w sali konferencyjnej.
5. INNE INFORMACJE
Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2 – Infrastruktura techniczna, Działanie 2.1 – Infrastruktura komunikacyjna, Schemat D – Transport publiczny.

Dokumenty do pobrania:

SIWZ - zintegrowany system zarzadzania i dynamicznej informacji pasazerskiej MKS Mielec (format pdf)

Spakowany komplet załączników 1-10 (23MB, format zip-pdf)

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: admin admin
Dokument z dnia: 02.06.2010
Dokument oglądany razy: 3 734
Opublikował: Monika Cerefin
Publikacja dnia: 17.06.2010
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj