mapa strony   |   kontakt   |

Ogłoszenie o zamówieniu (Przetarg 2/MKS/P/2010)

28.06.2010

PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007 r. z późn. zm.), Miejska komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Mielcu informuje, że dokonany został wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „Dostawa nowych autobusów dla Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu (12m CNG) w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno-komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Mielcu wraz z wymianą taboru autobusowego”.
Komisja przetargowa dokonała oceny złożonych ofert i uznała za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: 

Konsorcjum Firm: WOWO Sp. z o.o.
ul. Kombatantów 7;
15 – 110 Białystok (Lider)
oraz TEDOM s.r.o. Vycapy 195, 674 01 Trebic (Partner)

za cenę – 2.229.083,96 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru: komisja dokonała wyboru oferty najkorzystniejszej na podst. najniższej ceny.

STRESZCZENIE OCENY ZŁOŻONYCH OFERT (PUNKTACJA)

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy
Liczba punktów w kryterium Cena Łączna liczba punktów
1 Konsorcjum Firm: WOWO Sp. z o.o. ul. Kombatantów 7;
15 – 110 Białystok (Lider)
oraz TEDOM s.r.o. Vycapy 195, 674 01 Trebic (Partner)
100,00 100,00

Informacja nr 1 do zamówienia: wyjasnienia.doc

Wyjaśnienia do SIWZ z dn. 25 maja 2010 (pobierz)

2/MKS/P/2010

01/05/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1. ZAMAWIAJĄCY
1.1 Nazwa, adres i osoby upoważnione do kontaktów: Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Moniuszki 12, 39-300 Mielec, tel.: 0-17 5837733, fax: 0-17 5864251, URL: www.mks-mielec.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Ryszard Rybak, tel. 0-17 5837733.

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
2.1 Nazwa zamówienia: Dostawa nowych autobusów dla Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu (12m CNG) w ramach projektu pn. Rozbudowa
i modernizacja infrastruktury techniczno-komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Mielcu wraz z wymianą taboru autobusowego.
2.2 Rodzaj zamówienia: dostawy.
2.3 Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych autobusów zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG niskopodłogowych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych typu maxi o długości ok. 12 000 mm,
2.4 Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.12.14.00-5
2.5 Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej – Nie.
2.6 Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej - Nie
2.7 Wymagany termin wykonania zamówienia:
rozpoczęcie – 2010-10-01, zakończenie – 2010-10-12.

3. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM i TECHNICZNYM
3.1 Informacja na temat wadium. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 30 000,00 PLN
3.2 Warunki udziału
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki:
1) Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.
2) Spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, w szczególności:
a) posiada doświadczenie z ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy z tego okresu wyrażające się sprzedażą na rynkach Unii Europejskiej min. 15 sztuk autobusów niskopodłogowych typu maxi zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG, w tym wykonanie przynajmniej 1 zamówienia obejmującego jednorazową dostawę 4-ech sztuk autobusów,
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN,
2. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków ich udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego wg metody spełnia/nie spełnia na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawca dołączy do oferty.
3. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy dołączą do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych wg Formularza Nr 1 SIWZ,
b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych wg Formularza Nr 2 SIWZ,
c) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych,
d) oświadczenie Wykonawcy będącego osobą fizyczną o braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych – Formularz Nr 3 do SIWZ,
e) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
f) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS-u lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzając, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
g) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy prawo zamówień publicznych - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
h) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy prawo zamówień publicznych - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
i) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zamówień obejmujących sprzedaż na rynkach Unii Europejskiej min. 15 sztuk autobusów niskopodłogowych typu maxi zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG, w tym wykonanie przynajmniej 1 zamówienia obejmującego jednorazową dostawę 4-ech sztuk autobusów - z podaniem wartości, przedmiotu (marka i typ autobusu), dat wykonania i odbiorcy (Formularz Nr 4) wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy wykazane w Formularzu Nr 4 zostały wykonane należycie,
j) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykazania spełniania warunków określonych przez Zamawiającego zamiast dokumentów, o których mowa w:
1) pkt 3. lit. c) e), f), h) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
2) pkt 3. lit. g) składa oświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
5. Dokumenty, o których mowa w ppkt 1) lit. a) i c) oraz ppkt. 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ppkt 1) lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
7. W celu potwierdzenia, ze oferowane autobusy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1) katalogi, ksiązki techniczne lub inne dokumenty zawierające szczegółowy opis parametrów technicznych oferowanych autobusów odpowiadających wymaganiom określonym w Załączniku Nr 1 do SIWZ,
2) certyfikaty potwierdzające, że wszystkie elementy nadwozia stanowiące wyposażenie przedziału pasażerskiego oraz kabiny kierowcy oferowanych autobusów spełniają warunek niepalności,
3) certyfikat zgodności konstrukcji silników oferowanych autobusów z wymogami co najmniej normy EURO 5, EEV.

4. PROCEDURA
4.1 Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony - na dostawy o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy – Prawo zamówień publicznych.
4.2 Kryteria oceny ofert:
cena - maksymalnie 100 punktów
4.3 Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można:
1) pobrać bezpłatnie wersję elektroniczną ze strony internetowej Zamawiającego – www.mks-mielec.pl
2) odebrać osobiście w MKS Sp. z o.o. w Mielcu, 39-300 Mielec, ul. Moniuszki 12 lub za zaliczeniem pocztowym.
4.4 Termin i miejsce składania ofert – 08.06.2010 r., do godz. 10:00 w MKS Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Moniuszki 12, 39-300 Mielec w pokoju sekretariatu.
4.5 Termin związania ofertą – 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
4.6 Data, godzina i miejsce otwarcia ofert – 08.06.2010 r. godz. 12:00, MKS Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Moniuszki 12, 39-300 Mielec w sali konferencyjnej.

5. INNE INFORMACJE
Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2 – Infrastruktura techniczna, Działanie 2.1 – Infrastruktura komunikacyjna, Schemat D – Transport publiczny.

Ogłoszenie zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 27.04.2010r.

Załączniki:

SIWZ_dostawa_autobusow_dla_MKS_Mielec_12m_CNG.doc

Zalacznik_nr_1_Opis_przedmiotu_zamowienia_12m_CNG.doc

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Monika Cerefin
Dokument z dnia: 04.05.2010
Dokument oglądany razy: 4 174
Opublikował: Monika Cerefin
Publikacja dnia: 27.07.2010
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj