mapa strony   |   kontakt   |

Ogłoszenie o zamówieniu (5/MKS/P/2010)

Mielec, 04.01.2011r.

PRZETRAG ROZSTRZYGNIĘTY

Stosownie do art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Mielcu informuje, że dokonany został wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „Przebudowę i termomodernizację budynku warsztatowo-biurowego Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu”.

Komisja przetargowa dokonała oceny złożonych ofert i uznała za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Firmę:

Zakład Remontowo-Budowlany Sp. z o.o.,
ul. Kilińskiego 72, 39-300 Mielec
Cena oferty wynosi: 325 740,00 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru: komisja dokonała wyboru oferty najkorzystniejszej na podst. najniższej ceny.

STRESZCZENIE OCENY ZŁOŻONYCH OFERT (PUNKTACJA)

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy
Liczba punktów w kryterium Cena Łączna liczba punktów
 1 Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych „Euro – Dach” Rafał Pacholczyk
ul. Kościuszki 11/109, 25-310 Kielce
89,60 89,60
 2  PUH „PROFI” Anna Bawoł
ul. Raciborskiego 7, 39-300 Mielec
60,32 60,32
3 Firma Budowlana „LISBUD” s.c. Damian Lis, Łukasz Lis
ul. Metalowców 4, 39-300 Mielec
93,23 93,23
4 Firma Budowlana „ARKADA MIELEC” Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 30, 39-300 Mielec
 65,56 65,56
 5 Zakład Remontowo-Budowlany Roman Olszowy
Kosowy 73, 36-107 Przyłęk
79,84 79,84
6 Zakład Remontowo-Budowlany Sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 72, 39-300 Mielec
100,00   100,00
7 Zakład Remontowo-Budowlany „MALBUD” Józef Dolot
ul. Sękowskiego 4a/3, 39-300 Mielec

75,99

75,99


Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ (14.12.2010r.)

Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ (10.12.2010r.)

Załącznik nr 1

26.11.2010

5/MKS/P/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1. ZAMAWIAJĄCY
1.1 Nazwa, adres i osoby upoważnione do kontaktów:
Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Moniuszki 12, 39-300 Mielec tel. 17 583 77 33, fax 17 583 42 51, www.mks-mielec.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Ryszard Rybak, tel. 0-17 583 777 33 wew. 37

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
2.1 Nazwa zamówienia
„Przebudowa i termomodernizacja budynku warsztatowo-biurowego Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu”
2.2 Rodzaj zamówienia – roboty budowlane.
2.3 Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia, z zastrzeżeniem w punkcie 2.5 jest termomodernizacja i przebudowa budynku MKS w Mielcu przy ul. Moniuszki obejmująca m.in.:
1) roboty rozbiórkowe,
2) ocieplenie elewacji (ścian części naziemnej)
3) wymianę części okien, bram,
4) zmniejszenie kilku otworów okiennych,
5) likwidację ścian z luksferów,
6) wymianę świetlików dachowych,
7) remont kominów
8) remont rynien, rur spustowych, gzymsów,
9) wykonanie nowej instalacji odgromowej,
10) wykonanie nowego zadaszenia nad bramą,
11) wykonanie daszku nad drzwiami zewnętrznymi do kotłowni,
12) malowanie bram wjazdowych (garażowych) nie podlegających wymianie w ilości 9-ciu szt. o których mowa w pkt 2.5 1), malowanie w kolorystyce zgodnie z projektem budowlanym,
13) wymiana elementów drewnianych (pochwyt, wypełnienie) balustrady schodów zewnętrznych. Pochwyt w kształcie litery omega oraz wypełnienie wykonać z drewna dębowego lub jesionowego zabezpieczonego od wilgoci. Pochwyt o długości 14 mb., deski na wypełnienie – 0,24.m3, malowanie w kolorystyce zgodnie z projektem budowlanym.
2.4. Zakres przedmiotu zamówienia oraz sposób jego wykonania szczegółowo określa niniejsza SIWZ oraz :
1) Stanowiący załącznik do SIWZ, opracowany przez Pracownię Projektową mgr inż. Danuta Pazdro w Mielcu projekt budowlany pn.: „Przebudowa i termomodernizacja budynku warsztatowo-biurowego MKS-u” znajdującego w Mielcu, przy ul. Moniuszki 12, działka nr ewid. 2888/20 obręb 1 Stare Miasto
2) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiąca załącznik do SIWZ.
2.5. Z przedmiotu zamówienia wyłącza się następujące roboty zawarte w projekcie budowlanym, o którym mowa w pkt 2.4 1):
1) wymiana 9-ciu szt. bram wjazdowych (garażowych) – przedmiot zamówienia obejmuje wymianę tylko 1-ej szt. bramy do pomieszczenia nr 39,
2) wykonanie uziomu otokowego wokół budynku ,
3) wykonanie balustrady schodów zewnętrznych ze stali chromoniklowej.
2.6 Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
1) Główny przedmiot zamówienia - 45453000-7,
2) Dodatkowe przedmioty 45000000-7, 45100000-8, 45110000-1, 45260000-7, 45400000-1, 45410000-4, 45420000-7, 45421100-5, 45440000-3, 45450000-6, 45453000-7
2.7 Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej - Nie
2.8 Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej - Nie
2.9 Wymagany termin wykonania zamówienia – 30.06.2011 r.

3. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM i TECHNICZNYM
3.1 Informacja na temat wadium – 5 000 zł.
3.2 Warunki udziału
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki:
3.2.1. Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.
3.2.2. Spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych,
w szczególności:
1) posiada doświadczenie z ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy z tego okresu wyrażające się wykonaniem:
a) dwóch zamówień polegających na wykonaniu termomodernizacji budynków metodą lekką-mokrą – powierzchnia termomodernizacji dla każdego zamówienia nie mniejsza niż 500m2,
b) jednego zamówienia polegającego na montażu świetlików dachowych
o powierzchni pojedynczego świetlika nie mniejsza niż 25m2
2) dysponuje lub będzie dysponował kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
3.2.3. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków ich udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego wg metody spełnia/nie spełnia na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawca dołączy do oferty.
3.2.4. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału
w postępowaniu. Wykonawcy dołączą do oferty następujące dokumenty
i oświadczenia:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Formularz Nr 1
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24, ust. 1 - Formularz Nr 2,
3) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych,
4) oświadczenie Wykonawcy będącego osobą fizyczną o braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych – Formularz Nr 3 do SIWZ
5) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie robót budowlanych polegających na:
a) wykonaniu dwóch zamówień w zakresie termomodernizacji budynków metodą lekką-mokrą – powierzchnia termomodernizacji dla każdego zamówienia nie mniejsza niż 500m2,
b) wykonaniu jednego zamówienia w zakresie montażu świetlików dachowych
o powierzchni pojedynczego świetlika nie mniejsza niż 25m2 z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania – Formularz Nr 4 wraz
z dokumentami potwierdzającymi, że roboty wykazane w Formularzu Nr 4 zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
6) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia wraz
z informacjami na temat ich doświadczenia i kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania Zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Formularz Nr 5 SIWZ,
7) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - Formularz Nr 5 SIWZ.

3.2.5. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykazania spełniania warunków określonych przez Zamawiającego w pkt. 3.2.4 3), 4) składają dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.2.6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 3.2.5 zastępuje się go oświadczeniem złożonym przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. PROCEDURA
4.1 Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony.
4.2 Kryteria oceny ofert:
cena - maksymalnie 100 punktów
4.3 Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można:
1) pobrać bezpłatnie wersję elektroniczną ze strony internetowej Zamawiającego – www.mks-mielec.pl
2) odebrać osobiście w Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu, 39-300 Mielec, ul. Moniuszki 12 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena formularza SIWZ w wersji drukowanej - 100 zł brutto.
4.4 Termin i miejsce składania ofert – 21.12.2010 r., do godz. 11:45 w Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu, (sekretariat).
4.5 Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
4.6 Data, godzina i miejsce otwarcia ofert – 21.12.2010 r. godz. 12:00, Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Moniuszki 12, 39-300 Mielec (sala konferencyjna).

5. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.11.2010 r.

Dokumenty do pobrania:

SIWZ (format pdf)

Dokumentacja projektowa (58MB, format zip-pdf)
SST 01 (format pdf)

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Monika Cerefin
Dokument z dnia: 26.11.2010
Dokument oglądany razy: 3 983
Opublikował: Monika Cerefin
Publikacja dnia: 04.01.2011
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj