mapa strony   |   kontakt   |

Rozstrzygnięcie przetargu (2/MKS/P/2011)

07.06.2011

2/MKS/P/2011

PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Stosownie do art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o.
w Mielcu informuje, że dokonany został wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „Aranżację pomieszczeń budynku warsztatowo-biurowego Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu”.

Komisja przetargowa dokonała oceny złożonych ofert i uznała za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Firmę:

Zakład Remontowo-Budowlany „MALBUD” Józef Dolot,
ul. Sękowskiego 4a/3, 39-300 Mielec

Cena oferty wynosi: 160 000,00 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru: komisja dokonała wyboru oferty najkorzystniejszej na podst. najniższej ceny.


STRESZCZENIE OCENY ZŁOŻONYCH OFERT (PUNKTACJA)

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium Cena

Łączna liczba punktów
1 PUH PROFI Anna Bawoł
Ul. Raciborskiego 7, 39-300 Mielec
96,98 96,98
2

Zakład Remontowo-Budowlany, MALBUD Józef Dolot, ul. Sękowskiego 4a/3,39-300 Mielec

100,00

100,00

17.05.2011

2/MKS/P/2011 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


I. ZAMAWIAJĄCY
1. Nazwa, adres i osoby upoważnione do kontaktów:

Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Moniuszki 12, 39-300 Mielec
tel. 17 583 77 33, fax 17 583 42 51;

Osoba upoważniona do kontaktów:
Ryszard Rybak, tel. 0-17 583 777 33 wew. 37

2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Określenie przedmiotu zamówienia

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

„Aranżacja pomieszczeń budynku warsztatowo-biurowego Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu”

1.2. Rodzaj zamówienia – roboty budowlane
1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest aranżacja pomieszczeń Centrum Obsługi Klienta, węzła sanitarnego dla pracowników administracji, węzła sanitarnego dla pracowników stacji obsługi zlokalizowanych w budynku warsztatowo-biurowym MKS Sp. z o.o. przy ul. Moniuszki 12 w Mielcu na działce nr ewid. 2888/20 (obręb: 1_Stare Miasto). Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:
1) Prace w zakresie branży budowlanej:
- prace rozbiórkowe
- prace wewnętrzne
- prace wykończeniowe
- prace towarzyszące
2) instalacje elektryczne
3) instalacje sanitarne:
Zakres przedmiotu zamówienia oraz sposób jego wykonania szczegółowo określa SIWZ oraz :
1) Stanowiący załącznik do SIWZ, opracowany przez ARCHISSTUDIO PROJEKT mgr inż. Arch. Dorota Hamala-Lis w Mielcu projekt pn.: Aranżacja pomieszczeń Centrum Obsługi Klienta, węzła sanitarnego dla pracowników administracji, węzła sanitarnego dla pracowników stacji obsługi zlokalizowanych w budynku warsztatowo-biurowym MKS Sp. z o.o. przy ulicy Moniuszki 12, na działce nr ewid. 2888/20, (obręb: 1 Stare Miasto).
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki do SIWZ.
1.4. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających – nie
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot zamówienia - 45000000-7, 45453000-7, 45421100-5, 45430000-0, 45442100-8,45332200-5, 45332300-6, 45331100-7, 45331200-8, 45311100-1, 45311200-2

1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej – nie
1.7. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej – nie
2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania
Data zakończenia: 16.08.2011r.

III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1. Wadium
Informacja na temat wadium – 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych)

2. Zaliczki
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnił warunek dotyczący niezbędnej wiedzy i doświadczenia jeżeli posiada doświadczenie z ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy z tego okresu wyrażające się wykonaniem co najmniej dwóch zamówień polegających na budowie, przebudowie, remoncie obiektu budowlanego (zamówienia muszą obejmować roboty ogólnobudowlane instalacje sanitarne i instalacje elektryczne) o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto dla każdego zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnił warunek dotyczący osób zdolnych do wykonania zamówienia jeżeli:
1) dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
2) przedłoży wymagane dokumenty

4. Informacje o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy

4.1. W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Formularz Nr 1 wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie robót budowlanych wyrażające się wykonaniem co najmniej dwóch zamówień, polegających na budowie, przebudowie, remoncie obiektu budowlanego (zamówienia muszą obejmować roboty ogólnobudowlane instalacje sanitarne i instalacje elektryczne) o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto dla każdego zamówienia z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania - Formularz Nr 4 wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty wykazane w Formularzu Nr 4 zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania Zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Formularz Nr 5 SIWZ,
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - Formularz Nr 5 SIWZ.

4.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy, należy przedłożyć

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24, ust. 1 - Formularz Nr 2,
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych,
- oświadczenie Wykonawcy będącego osobą fizyczną o braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych – Formularz Nr 3 do SIWZ

4.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych

1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w 1) zastępuje się go oświadczeniem złożonym przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Inne dokumenty
1) Oferta na wykonanie zamówienia
2) Wzór umowy (Formularz nr 6)
3) pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii,
4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.

6. Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne - nie

IV. PROCEDURA
1. Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony.
2. Kryteria oceny ofert – najniższa cena
3. Zmiana umowy
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Zamawiający, dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadania, dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień zawartych w niniejszej umowie. W szczególności zmiany mogą dotyczyć przedmiotu zamówienia, terminu wykonania umowy, ustalonego wynagrodzenia,
w sytuacji gdy:
a) zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
b) nastąpią zmiany przepisów prawnych, w tym zmiany stawki podatku VAT,
c) wystąpią sytuacje niezależne od stron umowy lub w przypadku działania siły wyższej, powodujące konieczność wprowadzenia zmian do umowy, w tym terminu wykonania.
W takim przypadku przesunięcie terminu może nastąpić o okres w jakim wykonywanie przedmiotu umowy było niemożliwe ze względu na działanie siły wyższej lub wskutek innych sytuacji niezależnych od stron. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o fakcie zaistnienia opisanych okoliczności,
d) potrzeba wprowadzenia zmian do umowy wynika ze zmian natury technicznej, w tym zmian dokumentacji projektowej,
e) nastąpią przerwy w realizacji robót budowlanych powstałe z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,
f) Zamawiający zleci roboty dodatkowe lub zamienne od których wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy. W takim przypadku termin wykonania zamówienia podstawowego może być przesunięty o czas niezbędny na zlecenie i wykonanie zamówienia dodatkowego lub zamiennego,
g) wystąpią niekorzystne warunki pogodowe, które uniemożliwiają prowadzenie robót
w zgodzie z wymaganiami technologicznymi,
h) wystąpią katastrofalne opady atmosferyczne, które mogą spowodować zniszczenie już wykonanych robót,
i) wystąpią nieprzewidziane w dokumentacji projektowej kolizje elementów instalacji i sieci na terenie budowy wymagające zastosowania robót zamiennych lub dodatkowych,
j) nastąpi odkrycie na terenie budowy niezinwentaryzowanych ukrytych obiektów budowlanych, których obecność utrudnia prowadzenie robót w sposób zgodny z umową,
k) pojawią się nowe rozwiązania techniczne i technologiczne, których zastosowanie okaże się korzystne dla Zamawiającego w trybie wykonania robót zamiennych,
l) wystąpi zagrożenie spowodowane niewybuchami, substancjami chemicznymi itp.;
m) nastąpi odkrycie obiektów archeologicznych, zabytkowych itp. wymagających inwentaryzacji i badań.

4. Informacje administracyjne

1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mks-mielec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Odbiór osobisty w MKS Sp. z o.o. w Mielcu, 39-300 Mielec, ul. Moniuszki 12 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena formularza SIWZ w wersji drukowanej - 100 zł brutto.
2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.06.2011 godzina 11:45, miejsce Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o., ul. Moniuszki 12, 39-300 Mielec (sekretariat)
3) Termin związania z ofertą: okres w dniach: 30 od ostatecznego terminu składania ofert.

V. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.05.2011 r.

Dokumenty do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (format doc)

Dokumentacja projektowa i SST (9,6MB  format zip)

Załącznik do SIWZ - Wizualizacja COK

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Monika Cerefin
Dokument z dnia: 17.05.2011
Dokument oglądany razy: 3 699
Opublikował: Monika Cerefin
Publikacja dnia: 07.06.2011
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj