mapa strony   |   kontakt   |

Rozstrzygnięcie przetargu (3/MKS/P/2011)

19.08.2011

3/MKS/P/2011

PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Mielcu informuje, że dokonany został wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „Ochronę i dozór mienia oraz sprzątanie autobusów i pomieszczeń Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu”.
Komisja przetargowa dokonała oceny złożonych ofert i uznała za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Firmę:


PPHU „Specjał” Sp. z o.o.,
ul. Ciepłownicza 8,
35-322 Rzeszów

Cena oferty wynosi: 556 274,88 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru: komisja dokonała wyboru oferty najkorzystniejszej na podst. najniższej ceny.

STRESZCZENIE OCENY ZŁOŻONYCH OFERT (PUNKTACJA)

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy
Liczba punktów w kryterium Cena Łączna liczba punktów
1 Przedsiębiorstwo Usługowe „ROKA” Zakład Pracy Chronionej, mgr Andrzej Ireneusz Kantorski, ul. Polna 14, 97-300 Piotrków Trybunalski 71,96 71,96
2 PPHU „Specjał” Sp. z o.o., ul. Ciepłownicza 8, 35-322 Rzeszów 100,00 100,00
3 Zakłady Usługowe „Południe” sp. z o.o. w Krakowie, ul. Lubicz 14, 31-504 Kraków 77,15 77,15
4 Konsorcjum firm: IMPEL CLEANING Sp. z o.o., IMPEL SECURITY POLSKA Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław 97,84 97,84
5 Międzywojewódzka Usługowa Spółdzielnia Inwalidów, ul. Rejtana 8, 35-959 Rzeszów 75,98 75,8

Wyjasnienia oraz modyfikacja tresci SIWZ (10.08.2011r.)

2.08.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES
: Miejska Komunikacja Samochodowa sp. z o.o. , ul. Moniuszki 12, 39-300 Mielec, woj. podkarpackie, tel. 17 5837733, faks 17 5864251.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.mks-mielec.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
: Ochrona i dozór mienia oraz sprzątanie autobusów i pomieszczeń Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dozór i ochrona i mienia znajdującego się na terenie zajezdni Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. przy ul. Moniuszki 12 w Mielcu oraz świadczenie usług polegających na kompleksowym utrzymaniu w czystości taboru autobusowego, pomieszczeń administracyjnych i socjalnych. Zakres prac obejmuje wykonywanie następujących czynności: 1) Dozór i ochrona mienia, 2) Sprzątanie autobusów, 3) Sprzątanie pomieszczeń administracyjnych i socjalnych o łącznej powierzchni 586,6 m2, 4) Sprzątanie pomieszczeń administracyjnych i socjalnych przy stacji obsługi o łącznej powierzchni 291,4 m2 (szatnia, jadalnia, umywalnia, ciągi komunikacyjne, biura), 5) Sprzątanie placu zajezdni z zanieczyszczeń stałych (na bieżąco). Zakres przedmiotu zamówienia oraz sposób jego wykonania szczegółowo określa SIWZ.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 90.91.00.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 48.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
Kwota wadium wynosi 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł)
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności Wykonawcy winni posiadać koncesję, zezwolenie lub licencję na usługi ochrony i dozoru mienia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawcy muszą wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, z tego okresu wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują co najmniej dwa zamówienia tj.: jedno zamówienie polegające na ochronie i dozorze mienia oraz jedno zamówienie polegające na sprzątaniu autobusów i pomieszczeń.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym zapewniającym wykonanie zamówienia, wykonawcy muszą wykazać iż dysponują lub będą dysponować na czas realizacji zamówienia niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami: - min. jednym odkurzaczem przemysłowym do odkurzania wykładzin podłogowych w autobusach, - min. jednym odkurzaczem parowym lub piorącym do czyszczenia na sucho siedzeń tapicerowanych w autobusach.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  1. koncesję, zezwolenie lub licencję
  2. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie 
  3. wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt.III.4.3.1. 1. zastępuje się go oświadczeniem złożonym przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Oferta na wykonanie zamówienia (załącznik nr 1), 2. Wzór umowy (załącznik nr 7), 3. pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii, 4. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadania, dopuszcza mozliwość istotnych zmian postanowień zawartych w umowie. Zmiany mogą dotyczyć ustalonego wynagrodzenia wyłącznie w przypadku: - zmiany kwoty minimalnego wynagrodzenia o procent jego wzrostu i nie wcześniej jednak niż od 2013 r. - zmiany liczby godzin dozorowania odbiegająca od godzin ustalonych w §2 w pkt. 1.1.1. umowy - ustawowej zmiany podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mks-mielec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Odbiór osobisty w MKS Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Moniuszki 12, 39-300 Mielec.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.08.2011 godzina 11:45, miejsce: Miejska Komunikacja Samochodowa Sp.z o.o. w Mielcu, ul. Moniuszki 12, 39-300 Mielec (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.6) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.4.7)Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu: 2.08.2011 r.

Dokument do pobrania:

SIWZ (format doc)

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Monika Cerefin
Dokument z dnia: 02.08.2011
Dokument oglądany razy: 4 053
Opublikował: Monika Cerefin
Publikacja dnia: 19.08.2011
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj