mapa strony   |   kontakt   |

Ogłoszenie o zamówieniu

Mielec, dnia 31 lipca 2015r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Stosownie do art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Mielcu informuje, że dokonany został wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „Ochronę i dozór mienia oraz sprzątanie autobusów i pomieszczeń Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.
w Mielcu”.

Komisja przetargowa dokonała oceny złożonych ofert i uznała za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Firmę:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Karabela” Sp. z o.o.,
ul. Sokola 14,
39-400 Tarnobrzeg

Cena oferty wynosi: 594 901,21 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru: komisja dokonała wyboru oferty najkorzystniejszej na podst. najniższej ceny.

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy
Liczba punktów w kryterium Cena Łączna liczba punktów
1 Impel Security Polska Sp. z o.o. (lider konsorcjum)
Ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław
Impel Provider Security Partner Sp. Z o.o. Sp. K.
Impel Monitoring Polska Sp. Z o.o. Sp. K.
Impel Cleaning Sp. z o.o.
71,63 71,63
2 Specjał Sp. z o.o., ul. Ciepłownicza 8,
35-322 Rzeszów
99,09 99,09
3 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Karabela”
Sp. z o.o., ul. Sokola 14, 39-400 Tarnobrzeg
100,00 100,00


Zmiana treści SIWZ z dn. 22.07.2015r. -- PDF

Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ z dn. 22.07.2015r. -- PDF


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Komunikacja Samochodowa sp. z o.o., ul. Moniuszki 12, 39-300 Mielec, woj. podkarpackie, tel. 17 5837733, faks 17 5864251.
Adres strony internetowej zamawiającego: sekretariat@mks-mielec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona i dozór mienia oraz sprzątanie autobusów i pomieszczeń Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dozór i ochrona i mienia znajdującego się na terenie zajezdni Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. przy ul. Moniuszki 12 w Mielcu oraz świadczenie usług polegających na kompleksowym utrzymaniu w czystości taboru autobusowego, pomieszczeń administracyjnych i socjalnych. Zakres prac obejmuje wykonywanie następujących czynności:

1) DOZÓR I OCHRONA MIENIA

Pełnienie dozoru i ochrony mienia codziennie przez 7 dni w tygodniu, 8 godz. na dobę w przedziale czasowym od godz. 22:00 do 6:00, przy wsparciu w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń grupy interwencyjnej (patrolu interwencyjnego). Pracownik ochrony zobowiązany jest w szczególności do: a) dokonywania obchodu terenu zajezdni nie rzadziej niż w godzinnych odstępach czasu, oraz w razie potrzeb na każde polecenie dyspozytora, zwracając uwagę czy w zaparkowanych autobusach i budynkach nie dzieje się nic co zagrażałoby ich bezpieczeństwu. Dokonanie obchodu wymaga potwierdzenia jego wykonania przez dyspozytora. b) ochrony obiektów i przedmiotów znajdujących się na terenie zajezdni przed rabunkiem, zagrożeniem wybuchu, napadem, kradzieżą, zniszczeniem, pożarem i innymi zdarzeniami losowymi, c) niezwłocznego podjęcia czynności w razie zagrożenia mienia w obiekcie lub innych przedmiotów, zmierzających do zapobieżenia powstania szkody, a w razie jej zaistnienia powiadomienia Zamawiającego, Policji lub Straży Pożarnej, d) wzywania osób do opuszczania terenu zajezdni w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie chronionego obiektu albo stwierdzenia zakłócania porządku, e) odśnieżania i posypywania piaskiem i solą ciągu pieszego znajdującego się na terenie zajezdni do budynku administracyjnego oraz schodów wejściowych do budynku, f) sprawdzania poprawności działania lamp oświetleniowych - zewnętrznych zamontowanych na terenie zajezdni, g) przestrzegania tajemnicy służbowej, wewnętrznych przepisów i zasad bezpieczeństwa , higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych i ochrony środowiska.

2) SPRZĄTANIE AUTOBUSÓW

Spółka posiada na stanie 40 szt. autobusów w tym: Autobusy wielkopojemne (maxi - 12 m) - 18 szt. Autobusy średniopojemne (midi - 9-10 m) - 18 szt. Autobusy małopojemne (mini - 6m) - 4 szt. Ilość autobusów wyjeżdżających z zajezdni wymagających bieżącego sprzątania: Okres od września do czerwca (szkolny): dni robocze - do 38 szt. soboty - do 16 szt. niedziele i święta - do 12 szt. 1 listopada do - 38 szt. Okres letni (wakacyjny): dni robocze - 30 szt. soboty - 16 szt. niedziele i święta - 12 szt. MKS zastrzega sobie prawo do bieżącej korekty ilości pojazdów objętych świadczonymi usługami. a) Bieżące sprzątanie wnętrza autobusów na zajezdni bez kabiny kierowcy autobusu. Prace wykonywane na I, II i III zmianie w łącznym przedziale czasowym od godz. 7:00 do zjazdu z trasy ostatniego autobusu tj. do godz. 1:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku, a w soboty niedziele i święta na jednej zmianie od godz. 17:00 do zjazdu z trasy ostatniego autobusu tj. do godz. 00:30. Szczegółowy zakres prac obejmuje: ­- usuwanie zanieczyszczeń z podłogi przy użyciu odkurzacza przemysłowego w tym w przestrzeniach pomiędzy siedzeniami i ze stopni wewnętrznych, ­- usuwanie zanieczyszczeń i kurzu (plam, napisów, rysunków itp.), ­- wycieranie nadkoli, poręczy, listew przyokiennych (uszczelek), ­- mycie szyb po taśmach przezroczystych pozostałych po usuniętych reklamach, ­- usuwanie naklejek samoprzylepnych od wewnątrz lub mycie powierzchni po naklejkach, ­- mycie szyb drzwi wejściowych od wewnętrznej strony autobusu w miarę potrzeb, ­- mycie szyby przedniej od wewnętrznej strony w obecności kierowcy (w miarę potrzeb określonych przez Zamawiającego), ­- mycie i czyszczenie przegród i ścian bocznych wewnątrz autobusów, oraz wszystkich innych miejsc na których osiada kurz w tym obudowy tablic elektronicznych i kasowników, ­- mycie i czyszczenie kasowników po taśmach przezroczystych pozostałych po usunięciu informacji, ­- czyszczenie siedzeń pasażerów (tapicerkę materiałową w miarę potrzeb należy czyścić odkurzaczem parowym lub piorącym na sucho), ­- odkażanie wnętrz autobusów w przypadkach losowych zgodnie z obowiązującymi procedurami i przepisami (np. zanieczyszczenie materiałem biologicznym, zgon pasażera), ­- w okresie zimowym usuwanie oblodzenia ze stopni wejściowych autobusu. Zabrania się używania do wewnętrznego sprzątania autobusu strumienia bieżącej wody. b) Generalne sprzątanie każdego autobusu (wewnątrz pojazdu). Prace wykonywane 2 razy w roku po okresie jesiennym oraz zimowym tj.: ­- wyczyszczenie wnętrz autobusu bez kabiny kierowców, ­- umycie od wewnątrz wszystkich szyb w autobusie, ­- umycie poręczy oraz uszczelek szyb i parapetów przyokiennych, ­- czyszczenie uchwytów i kasowników, ­- wyczyszczenie siedzeń pasażerskich z tworzyw sztucznych (tapicerkę materiałową należy czyścic odkurzaczem piorącym lub parowym na sucho), ­- wyczyszczenie wnętrza autobusu z naklejek samoprzylepnych, ­- mycie i czyszczenie przegród i ścian bocznych, sufitów wewnątrz autobusu, ­- sprzątanie i mycie tylnej półki, ­- mycie obudów nadkoli, ­- mycie i sprzątanie podłogi odkurzaczem przemysłowym w tym w przestrzeniach pomiędzy siedzeniami i ze stopni wewnętrznych. Zabrania się używania do wewnętrznego sprzątania autobusu strumienia bieżącej wody. c) Sprzątanie w przypadkach nadzwyczajnych (nagłe, nieprzewidziane zabrudzenie autobusu), na bieżąco w uzgodnieniu z Zamawiającym. d) Mycie autobusów z zewnątrz: ­- umycie autobusów z zewnątrz za pomocą myjni mechanicznej po uprzednim przygotowaniu autobusu (zamknięcie okien, włazów, drzwi), ­- mycie ręczne przodu pojazdu, przedniej i tylnej szyby oraz tylnej klapy za pomocą szczotki z miękkiego włosia. ­- mycie ręczne w przypadku czasowego wyłączenia z eksploatacji myjni mechanicznej z powodu awarii lub prowadzenia działań inwestycyjnych. Czynność wykonywana w miarę potrzeb w zależności od warunków drogowych i atmosferycznych w godzinach popołudniowych i nocnych do zjazdu ostatniego autobusu. O konieczności zewnętrznego mycia danego autobusu, w konkretnym dniu każdorazowo decyduje Zamawiający (dyspozytor).

3) SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ ADMINISTRACYJNYCH I SOCJALNYCH O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 586,6 m2.

a) Czynności bieżące (wykonywane codziennie od poniedziałku do piątku, od godz. 15:00), polegające na sprzątaniu pomieszczeń administracyjnych i socjalnych oraz ciągów komunikacyjnych i holu tj. ­- zamiatanie i zmywanie posadzek, ­- ścieranie kurzu z mebli biurowych, parapetów, luster obrazów, sprzętu biurowego (bez zestawów komputerowych i monitorów), podłóg, kaloryferów, boazerii, poręczy, krzeseł, ­- utrzymywanie w czystości listew przypodłogowych, ­- mycie ścian wyłożonych płytkami ceramicznymi, ­- mycie drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz futryn, ­- opróżnianie koszy na śmieci i wykładanie ich czystymi woreczkami jednorazowymi z zachowaniem segregacji odpadów, ­- codzienne mycie wszelkich urządzeń sanitarnych oraz podłóg w pomieszczeniach sanitarnych wraz z dezynfekcją, ­- podlewanie roślin doniczkowych.

b) Czynności okresowe (wykonywane dwa razy w roku) polegające na: ­- myciu okien od strony zewnętrznej i wewnętrznej wraz z ramami okiennymi, parapetami, żaluzjami, wertikalami, roletami itp. ­- praniu firan, ­- czyszczeniu wykładziny dywanowej w gabinecie Prezesa, ­- przesadzanie roślin doniczkowych w okresach wskazanych przez Zamawiającego.

4) SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ ADMINISTRACYJNYCH I SOCJALNYCH PRZY STACJI OBSŁUGI O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 291,4 m2 (szatnia, jadalnia, umywalnia, ciągi komunikacyjne, biura):

a) Czynności bieżące (wykonywane w dni robocze od poniedziałku do piątku na I i II zmianie, na przemian z czynnościami o których mowa w pkt.3 ppkt.2) lit.a) polegające na: ­- sprzątaniu i utrzymywaniu w czystości pomieszczeń socjalnych i sanitarnych przy stacji obsługi oraz biur, ­- zamiataniu i zmywaniu posadzki, ­- ścieraniu kurzu z mebli biurowych, spod mebli, parapetów, sprzętu biurowego (bez zestawów komputerowych i monitorów), podłóg, kaloryferów, boazerii, poręczy, krzeseł, ­- utrzymywaniu w czystości listew przypodłogowych, ­- myciu ścian wyłożonych płytkami ceramicznymi ­- myciu drzwi, ­- opróżnianiu koszy na śmieci i wykładanie ich czystymi woreczkami jednorazowymi z zachowaniem segregacji odpadów, ­- codziennym myciu wszelkich urządzeń sanitarnych oraz podłóg w pomieszczeniach sanitarnych wraz z dezynfekcją.

b) Czynności okresowe (dwa razy w roku) polegające na: ­- myciu okien w pomieszczeniach biurowych, jadalni, szatni od strony zewnętrznej i wewnętrznej wraz z ramami okiennymi, parapetami i żaluzjami.

5) SPRZĄTANIE PLACU ZAJEZDNI (na bieżąco):

a) usuwanie zanieczyszczeń (papierów, butelek itp.) z terenu określonego w załączniku nr 8 do SIWZ, b) utrzymywanie czystości przed budynkiem administracyjno-warsztatowym (teren określony w załączniku nr 9 do SIWZ), c) odśnieżanie i posypywania piaskiem i solą ciągu pieszego znajdującego się na terenie zajezdni do budynku administracyjnego oraz schodów wejściowych do budynku (teren określony w załączniku nr 9 do SIWZ)..
II.1.5)

 
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9, 79.71.00.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 48.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) przed upływem terminu wskazanego w pkt.16.1 SIWZ.


2. W zależności od woli Wykonawcy wadium może być wniesione w formach:


a) w pieniądzu,


b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42 poz.275 z późn. zm.).

3. Wadium wnoszone w pieniądzu, należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego, w Banku Pekao SA I O/Mielec 11124026561111001057233184 . Nie dopuszcza się wpłaty wadium w pieniądzu (gotówka) w kasie MKS Sp. z o.o.


4. Jeżeli wadium zostanie wniesione przelewem w pieniądzu, na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium - przetarg na ochronę i dozór mienia oraz sprzątanie autobusów i pomieszczeń Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu. Wadium (oryginały) wnoszone w formach, o których mowa w pkt.2 lit b) - e) należy złożyć w kasie Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu - ul. Moniuszki 12. Dokumenty, o których mowa w punkcie 2 lit b) - e) muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.


5. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.


6. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.


7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przypadku określa Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności Wykonawcy winni posiadać koncesję, zezwolenie lub licencję na usługi ochrony i dozoru mienia


III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawcy muszą wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, z tego okresu wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują co najmniej dwa zamówienia tj.: jedno zamówienie polegające na ochronie i dozorze mienia oraz jedno zamówienie polegające na sprzątaniu środków transportu i pomieszczeń


III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym zapewniającym wykonanie zamówienia, wykonawcy muszą wykazać iż dysponują lub będą dysponować na czas realizacji zamówienia niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami: - min. jednym odkurzaczem przemysłowym do odkurzania wykładzin podłogowych w autobusach, - min. jednym odkurzaczem parowym lub piorącym do czyszczenia na sucho siedzeń tapicerowanych w autobusach.


III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 50 000 PLN.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:


  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


1) Formularz ofertowy - załącznik nr 1


2) wzór umowy - Załącznik nr 7


3) pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii,


4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2)
 
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: nie


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadania, dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień zawartych w umowie. Zmiany mogą dotyczyć ustalonego wynagrodzenia wyłącznie w przypadku:
- zmiany kwoty minimalnego wynagrodzenia o procent jego wzrostu i nie wcześniej jednak niż od 2017 r.
- zmiany liczby godzin dozorowania odbiegająca od godzin ustalonych w §2 w pkt. 1.1.1. wzoru umowy stanowiącej Załącznik nr 7 do SIWZ
- ustawowej zmiany podatku VAT.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mks-mielec.pl


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Odbiór osobisty w MKS Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Moniuszki 12, 39-300 Mielec..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.07.2015 godzina 08:45, miejsce: Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Moniuszki 12, 39-300 Mielec - sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

-SIWZ - POBIERZ-

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Monika Cerefin
Dokument z dnia: 15.07.2015
Dokument oglądany razy: 1 918
Opublikował: Monika Cerefin
Publikacja dnia: 31.07.2015
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj