mapa strony   |   kontakt   |

Ogłoszenie o zamówieniu

Mielec 21.10.2015r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf


Mielec 12.10.2015r


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Komunikacja Samochodowa sp. z o.o. , ul. Moniuszki 12, 39-300 Mielec, woj. podkarpackie, tel. 17 5837733, faks 17 5864251.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.mks-mielec.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona fizyczna osób i mienia oraz utrzymanie czystości dworca autobusowego i jego otoczenia zlokalizowanego przy ul. Jagiellończyka 7 w Mielcu..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna osób i mienia oraz utrzymanie czystości dworca autobusowego i jego otoczenia zlokalizowanego przy ul. Jagiellończyka 7 w Mielcu tj.: 1. Pełnienie ochrony fizycznej osób i mienia na miejscu codziennie przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. 2. Sprzątanie budynku dworca o łącznej powierzchni 277,86 m2 - czas wykonywania: codziennie 7 dni w tygodniu tj. od poniedziałku do niedzieli w godz. od 6:00 do 22:00, 3. Sprzątanie placu dworca o łącznej powierzchni 22 150 m2 - Czas wykonywania: codziennie 7 dni w tygodniu na przemian z czynnościami o których mowa w pkt. 2) tj.: a) od poniedziałku do niedzieli w godz. od 6:00 do 22:00, b) w okresie zimowym - od poniedziałku do niedzieli - dodatkowo poza godz. o których mowa w ppkt.a) usuwanie zalegającego śniegu przed godziną otwarcia dworca tj. przed 6:00. Szczegółowy przedmiot zamówienia określono w załączniku nr 1 do SIWZ, teren sprzątania określono w załączniku 1A i 1B do SIWZ..
II.1.5)
 
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9, 79.71.00.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości - 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych); 2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Bank Pekao SA I O/Mielec 11124026561111001057233184 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. 4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 5. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt.2 a) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 6. Wadium wnoszone w postaci poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń kasy oszczędnościowo - kredytowej lub gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć do oferty w formie kopii dokumentu, a oryginał złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej (oryginał wadium), która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty).
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności Wykonawcy winni posiadać koncesję, zezwolenie lub licencję na usługi ochrony fizycznej osób i mienia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawcy muszą wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, z tego okresu wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują co najmniej dwa zamówienia tj.: jedno zamówienie polegające na ochronie fizycznej osób i mienia oraz jedno zamówienie polegające na sprzątaniu budynku użyteczności publicznej wraz z utrzymaniem czystości terenu zewnętrznego należącego do tego budynku (ciągi piesze). Przy czym przez budynek użyteczności publicznej - należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynek biurowy i socjalny. Do wykazu należy dołączyć dowody dotyczące najważniejszych usług określające, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym zapewniającym wykonanie zamówienia, wykonawcy muszą wykazać, iż dysponują lub będą dysponować na czas realizacji zamówienia niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami: a) zamiatarka mechaniczna do sprzątania ciągów pieszych i stanowisk odjazdowych autobusów b) sprzęt do mycia wysokich okien.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykonawca musi wykazać, iż do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia dysponuje lub będzie dysponował osobami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz że osoby te posiadają ukończony kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 100 000 PLN. Wraz z ofertą należy złożyć kopię polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem jej opłacenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWYIII.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Formularz ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Wzór umowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ. 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.3.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Czas reakcji patrolu interwencyjnego - 5

IV.2.2)
 
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: nie dotyczy
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany umowy mogą dotyczyć ustalonego wynagrodzenia w przypadku: ­- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę nie wcześniej jednak niż od 2017r. ­- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne ­- zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mks-mielec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Odbiór osobisty w MKS Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Moniuszki 12. 39-300 Mielec.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.10.2015 godzina 08:45, miejsce: Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Moniuszki 12, 39-300 Mielec - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Monika Cerefin
Dokument z dnia: 12.10.2015
Dokument oglądany razy: 1 848
Opublikował: Monika Cerefin
Publikacja dnia: 21.10.2015
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj