MKS

Kontakty

BIP

logoMiasta

 

Przepisy taryfowe

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 lutego 2015r. zmieniony Uchwałą Nr XXIII/228/2016 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 15 września 2016r.

 

PRZEPISY TARYFOWE

dotyczące przewozu osób środkami komunikacji miejskiej w Mielcu na obszarze objętym integracją międzygminną w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

 

Użyte w niniejszych przepisach taryfowych określenia oznaczają:

Mielecka Karta Miejska (e-karta) – bezkontaktowa, elektroniczna karta będąca nośnikiem biletów elektronicznych, obowiązujących w komunikacji miejskiej w Mielcu. E-karta występuje w dwóch rodzajach:

 1. jako karta na okaziciela, będąca nośnikiem elektronicznych biletów jednorazowych i elektronicznych biletów okresowych,
 2. jako karta spersonalizowana, będąca nośnikiem elektronicznych biletów jednorazowych i elektronicznych biletów okresowych oraz informacji o ewentualnych ulgach bądź przejazdach bezpłatnych,

bilet elektroniczny – bilet zapisany na e-karcie, jednorazowy lub okresowy,

elektroniczna portmonetka – to usługa uruchomiona na e-karcie, pozwalająca na gromadzenie środków celem wykorzystania ich do wnoszenia opłat za jednorazowe przejazdy autobusami MKS Sp. z o.o. w Mielcu wg obowiązującej taryfy. Usługa jest aktywna w przypadku zgromadzenia na niej środków pieniężnych,

jednorazowy bilet elektroniczny – bilet uprawniający do jednorazowego przejazdu osoby lub przewozu bagażu pobierany z elektronicznej portmonetki,

okresowy bilet elektroniczny – bilet uprawniający do przejazdu osoby w określonym przedziale czasowym,

ważność biletu elektronicznego – to e-karta, którą po wejściu do pojazdu dokonano rejestracji przejazdu jednorazowego biletu elektronicznego lub okresowego biletu elektronicznego wymagającego rejestracji,

bilet jednorazowy – bilet papierowy oraz bilet zakupiony i wydrukowany u kierowcy autobusu, ważny tylko w autobusie, w którym został sprzedany,

bilet wieloprzejazdowy – bilet dzienny ważny w danym dniu kalendarzowym, bilet 24- godzinny ważny przez 24 godziny od momentu zakupu,

MKS - Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Mielcu,

Punkt Obsługi Klienta (POK) – punkt prowadzący sprzedaż biletów okresowych lub doładowań elektronicznej portmonetki, przyjmujący wnioski o wydanie i wydający e-karty,

Centrum Obsługi Klienta (COK) – mieści się w siedzibie MKS przy ul. Moniuszki 12 przyjmuje wnioski o wydanie e-karty, prowadzi personalizację e-kart, wydaje e-karty i przyjmuje reklamacje,

rejestracja przejazdu (kasowanie biletu) – operacja zbliżenia e-karty do kasownika znajdującego się w pojeździe, która może być połączona z naciśnięciem odpowiedniego przycisku znajdującego się na tym urządzeniu, w wyniku czego następuje zapis informacji o wykorzystaniu znajdującego się na e-karcie biletu elektronicznego odpowiedniego rodzaju,

rejestracja wyjścia z pojazdu – operacja zbliżenia e-karty do kasownika przy wysiadaniu z pojazdu, dokonywana po uprzedniej rejestracji przejazdu,

personalizacja karty miejskiej – zapisanie na e-karcie danych osobowych użytkownika lub nazwy użytkownika,

kaucja – opłata pobierana od wnioskodawcy za wydanie e-karty,

doładowanie kontraktów – elektroniczne zapisanie na e-karcie biletu okresowego lub doładowanie elektronicznej portmonetki.

§ 1.

Postanowienia ogólne.

1. Pasażerowie mogą podróżować środkami komunikacji miejskiej w Mielcu na podstawie:

2. Ceny opłat za bilety jednorazowe w tym o charakterze promocyjnym, bilety wieloprzejazdowe oraz bilety okresowe za przejazdy komunikacją miejską zawiera załącznik nr 2.

3. Wszystkie bilety okresowe, o których mowa w załączniku nr 2 § 2, § 3, § 4 oraz § 4a wymagają rejestracji.

4. System kasowania e-karty z elektroniczną portmonetką funkcjonuje na zasadzie pobierania opłat typu wejście-wyjście.

5. Opłaty z elektronicznej portmonetki pobierane są w systemie zaliczkowym w momencie rejestracji przejazdu w wysokości równej opłacie jak za jazdę do końca trasy danego kursu, a końcowe rozliczenie i ewentualny zwrot nadpłaty następuje przy dokonywaniu rejestracji wyjścia z pojazdu.

6. E-karta z zakodowanym kontraktem elektronicznej portmonetki uprawnia do korzystania z promocji w opłatach za przejazd, o którym mowa w załączniku nr 2, tab. 2, tab. 3 przy korzystaniu z jednorazowego biletu elektronicznego. Warunkiem korzystania z promocji jest dokonanie rejestracji wyjścia z pojazdu.

7. E-karta z zakodowanym kontraktem elektronicznej portmonetki uprawnia do korzystania z promocji w opłatach za przejazd, o których mowa w załączniku nr 2, tab. 2, poz. 6, tab. 3 poz. 6 (bilet przesiadkowy) pod warunkiem, że kontynuacja i zakończenie drugiego przejazdu po przesiadce odbywa się w strefie 0. Warunkiem korzystania z promocji jest dokonanie rejestracji wyjścia z obu pojazdów.

8. E-karta z zakodowanym kontraktem elektronicznej portmonetki uprawnia do korzystania z promocji w opłatach za przejazd, o których mowa w załączniku nr 2, tab. 2, poz. 7, tab. 3 poz. 7 (krótki przejazd - przejazd autobusem dowolnej linii pomiędzy dwoma przystankami) pod warunkiem zarejestrowania wyjścia z autobusu tj.:

9. Linią specjalną o której mowa w załączniku nr 2 §1 pkt 6 jest linia uruchomiana doraźnie, jednorazowo np. przewóz na cmentarz w dniach Święta Zmarłych, przewozy do miejsc wydarzeń kulturalnych i sportowych itp.

10. Linią nocną o której mowa w załączniku nr 2 §1 pkt 7 jest linia określona w rozkładzie jazdy jako nocna w godzinach pomiędzy 23:00 - 5:00

11. E-karta wydawana jest w COK lub POK natomiast bilet wieloprzejazdowy można nabyć u kierowcy oraz w POK.

12. Nabycie biletu elektronicznego następuje w sposób określony w Regulaminie użytkowania Mieleckiej Karty Miejskiej.

13. Za nieważny uznaje się bilet:

14. Kontynuacja przejazdu w tym samym autobusie po dokonaniu rejestracji wyjścia z pojazdu traktowana jest jak przejazd bez ważnego biletu.

§ 2.

Zarząd Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. jest zobowiązany do wydania Regulaminu użytkowania Mieleckiej Karty Miejskiej. Regulamin określi w szczególności: sposoby składania wniosków i wydawania e-karty, doładowywania e-karty, zasady użytkowania, kontroli i reklamacji e-karty, zasady właściwego posługiwania się e-kartą.

§ 3.

Obowiązki pasażera:

 1. Pasażer rozpoczynający podróż na podstawie biletu okresowego, jednorazowego biletu elektronicznego, jednorazowego biletu papierowego oraz imiennego biletu elektronicznego uprawniającego do bezpłatnych przejazdów i biletu na okaziciela dla towarzyszących opiekunów osób niepełnosprawnych, o którym mowa w załączniku nr 3 tab 1 po wejściu do pojazdu obowiązany jest niezwłocznie zarejestrować swój przejazd.
 2. Pasażer, który zajmie miejsce w pojeździe bez ważnego biletu ma obowiązek niezwłocznie zgłosić prowadzącemu pojazd zamiar zakupu biletu. Szczegółowe zasady sprzedaży biletów u prowadzących pojazdy określone zostały w § 5.
 3. Pod użytym w ust.1 i 2 pojęciem „niezwłocznie” rozumie się wykonanie tej czynności jako pierwszej po wejściu do pojazdu.
 4. Pasażerowi nie wolno odstępować biletu jednorazowego nabytego u kierowcy lub skasowanego jednorazowego biletu papierowego innej osobie po zakończeniu przejazdu.
 5. Zaleca się, aby po zarejestrowaniu przejazdu pasażer dokonał sprawdzenia poprawności jego zarejestrowania. W razie niezarejestrowania przejazdu z przyczyn technicznych pasażer jest zobowiązany zgłosić ten fakt prowadzącemu pojazd.

§ 4.

W razie awarii lub uszkodzenia pojazdu, pasażerowi posiadającemu ważny bilet elektroniczny lub jednorazowy przysługuje prawo kontynuowania jazdy na podstawie tego samego biletu następnym pojazdem tej samej linii lub innej linii, przebiegającej tą samą trasą, albo pojazdem zastępczym. 

§ 5.

Sprzedaż biletów w pojeździe.

 1. Sprzedaż biletów przez kierujących pojazdami komunikacji miejskiej stanowi uzupełniającą formę sprzedaży biletów i może odbywać się wyłącznie podczas postoju na przystanku, za odliczoną kwotę.
 2. U prowadzących pojazdy można nabywać wyłącznie bilety jednorazowe i wieloprzejazdowe.

§ 6.

Kontrola biletów.

1. Kontroli biletowej mają prawo dokonywać osoby legitymujące się dokumentem uprawniającym do jej przeprowadzenia tj. identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu.

2. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego biletu lub ważnego dokumentu lub ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu kontroler jest uprawniony do nakładania i pobierania za pokwitowaniem należności przewozowych wraz z opłatą dodatkową albo wystawiania wezwania do zapłaty w wysokości przewidzianej w załączniku nr 2.

3. Obowiązkiem kontrolera jest poinformowanie pasażera o sposobie wnoszenia i wysokości opłaty dodatkowej oraz trybie odwoławczym.

4. Ponadto osoba kontrolująca:

1) jest obowiązana do kulturalnego zachowania się i okazywania w sposób czytelny dla pasażerów identyfikatora uprawniającego do przeprowadzenia kontroli biletów,

2) ma prawo żądać od pasażera okazania dokumentu uprawniającego do ulgowego lub bezpłatnego przejazdu w przypadku korzystania przez pasażera:

3) ma prawo żądać od pasażera okazania dokumentów umożliwiających stwierdzenie tożsamości pasażera w celu dochodzenia roszczenia w razie nieuregulowania opłaty dodatkowej gotówką.

4) przeprowadzić kontrolę biletów w pojeździe i przy wyjściu z pojazdu. Dokończenie kontroli rozpoczętej w pojeździe może odbywać się również na przystanku.

5) w razie niezapłacenia należności i nieokazania dokumentu - ująć pasażera i niezwłocznie oddać go w ręce Policji lub innych organów porządkowych, które mają zgodnie z przepisami prawo zatrzymania podróżnego (np. Straży Miejskiej) i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości.

6) przed rozpoczęciem kontroli jest zobowiązana umożliwić wsiadającym pasażerom zarejestrowanie swojego przejazdu zgodnie z zasadami opisanymi w §3.

5. Pasażer posiadający spersonalizowaną e-kartę zakodowaną jako ulgowa lub bezpłatna nie jest zobowiązany do przedstawienia osobom kontrolującym dokumentu potwierdzającego ulgę, jeżeli uprawnienie dotyczące ulg lub zwolnień z opłat, które zostały zapisane w karcie personalizowanej obowiązują w momencie kontroli.

6. W razie uzasadnionego podejrzenia, że e-karta, bilet jednorazowy lub wieloprzejazdowy albo dokument uprawniający do ulgowych, bezpłatnych przejazdów jest podrobiony lub przerobiony lub używany przez osobę nieuprawnioną kontroler ma prawo zatrzymać kartę, bilet lub dokument za pokwitowaniem oraz przesłać go prokuratorowi lub Policji z powiadomieniem wystawcy dokumentu.

7. Pasażer jest obowiązany podczas kontroli biletów, okazać bilet uprawniający go do przejazdu, a na wezwanie przedstawić dokument poświadczający uprawnienie do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego.

8. W razie stwierdzenia w czasie kontroli biletów braku ważnego biletu lub ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu pasażer zobowiązany jest do uiszczenia właściwej należności za przewóz oraz opłaty dodatkowej, albo przyjęcie wezwania do zapłaty.

9. W przypadku o którym mowa w pkt 4 ppkt 5 do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub Straży Miejskiej albo innych organów porządkowych pasażer jest obowiązany pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez kontrolera.

10. W przypadku braku możliwości wydrukowania biletów przez kierującego pojazdem lub zarejestrowania przejazdu w kasowniku osoba kontrolująca nie może nałożyć na pasażera opłaty dodatkowej, a zobowiązana jest sporządzić raport na tą okoliczność.

§ 7.

1. W sprawie trybu i zasadności nałożenia opłaty dodatkowej można składać wnioski (ustne osobiście lub pisemne) lub reklamacje (tylko pisemne) nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty, w COK wskazanym na pokwitowaniu lub wezwaniu do uiszczenia opłaty dodatkowej.

2. Uznanie zasadności reklamacji dotyczące nałożonej opłaty dodatkowej może nastąpić pod warunkiem uiszczenia opłaty za przejazd.

 

Dokument do pobrania:
 1. Uchwała NR V/25/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 lutego 2015 r.
 2. Uchwała Nr XXIII/228/2016 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 15 września 2016r.