MKS

Kontakty

BIP

logoMiasta

 

Uprawnienia do ulg

 

Wykaz osób uprawnionych do ulgowych przejazdów
 
 
I. Uprawnienia do ulgowych i bezpłatnych przejazdów na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu

1. Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych w miejskiej strefie biletowej oznaczonej  symbolem Strefa O obejmującej obszar Gminy Miejskiej Mielec.

Lp.

Osoby uprawnione do przejazdów BEZPŁATNYCH na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w  Mielcu

Podstawa uprawnienia (dokument poświadczający uprawnienie)

1.

Dzieci w wieku do lat  4

Dokument stwierdzający wiek dziecka

2.

Osoby, które ukończyły 70 lat życia

Imienny bilet elektroniczny wydany przez MKS

3.

Osoby niepełnosprawne z orzeczeniem określającym znaczny stopień niepełnosprawności wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe.

Dla osoby niepełnosprawnej - imienny bilet elektroniczny wydany przez MKS

Dla towarzyszącego opiekuna - bilet elektroniczny na okaziciela wydany przez MKS

4.

Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem niepełnosprawności wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe

Dla dziecka - imienny bilet elektroniczny wydany przez MKS

Dla towarzyszącego opiekuna - bilet elektroniczny na okaziciela wydany przez MKS

5.

Niewidomi wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe.

Imienny bilet elektroniczny wydany przez MKS

Dla towarzyszącego opiekuna - bilet elektroniczny na okaziciela wydany przez MKS

6.

Umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej, umundurowani funkcjo-nariusze Policji do stopnia aspiranta sztabowego.

Legitymacja służbowa

7.

Zasłużeni honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi  

Imienny bilet elektroniczny wydany przez MKS

8.

Dzieci niepełnosprawne poniżej 6 roku życia uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub przedszkolnych wraz z opiekunem, który podróżuje:

- z uprawnionym, po uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego

- wyłącznie na trasie od miejsca zaieszkania do placówki oświatowej i z powrotem 

Imienny bilet elektroniczny wydany przez MKS, ważny przez okres od 1.09. do 31.08. roku szkolnego dla opiekuna i uprawnionego.

2. Uprawnienia do ulgowych przejazdów na podstawie biletów ulgowych gminnych w miejskiej strefie biletowej oznaczonej symbolem Strefa 0, obejmującej obszar Gminy Miejskiej Mielec.

Lp.

Osoby uprawnione do przejazdów ulgowych na podstawie Uchwały Rady Miasta Mielca za biletami jednoprzejazdowymi i wieloprzejazdowymi 

Podstawa uprawnienia (dokument poświadczający uprawnienie)

1.

Dzieci w wieku od 4 do 6 lat

Dokument stwierdzający wiek dziecka

2.

Uczniowie dziennych szkół: podstawowych, gimnazjów, zawo-dowych, średnich i policealnych do 24 roku życia. Uprawnienie nie dotyczy uczniów szkół dla dorosłych wieczorowych i zaocznych.

Ważna legitymacja szkolna

3.

Osoby o umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności.

Renciści z tytułu częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy.

 

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z zaliczenim do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności lub legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawnionej przez uprawniony organ z określeniem umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności.

4.

Emeryci

Legitymacja emeryta - rencisty wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

 

Lp.

Osoby uprawnione do przejazdów ulgowych na podstawie Uchwały Rady Miasta Mielca za biletami okresowymi

Podstawa uprawnienia (dokument poświadczający uprawnienie)

1.

Uczniowie dziennych szkół: podstawowych, gimnazjów, zawodowych, średnich i police-alnych do 24 roku życia. Uprawnienie nie dotyczy uczniów szkół dla dorosłych wieczorowych i zaocznych.

Ważna legitymacja szkolna

2.

Studenci studiów stacjonarnych do 26 roku życia.

Zaświadczenie wydane przez uczelnię potwierdzające status studenta oraz kształcenia w systemie w systemie stacjonarnym.

3.

Dzieci w wieku od 4 do 6 uczęszczające do przedszkola lub odbywające roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub szkole podstawowej

Zaświadczenie o uczęszczaniu do przedszkola lub o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego wydanego przez dyrektora przedszkola lub szkoły.

Pobierz: Uprawnienia do ulgowych i bezpłatnych przejazdów na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu (Załącznik nr 3 do Uchwały Nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 lutego 2015r. wraz z e zmianą: Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVI/147/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 17 grudnia 2015r.)

 
II. Uprawnienia do ulgowych i bezpłatnych przejazdów wynikających z ustaw szczzególnych o charakterze powszechnie obowiązującym.
 

A. Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów (100% ulga)

Lp.

Podmiot uprawniony

Podstawa uprawnienia (dokument poświadczający o uprawnieniu)

1.

Dziecko sześcioletnie uczęszcza-jące do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego, jeżeli droga z domu do przedszkola przekracza 3km

Obowiązkiem gminy – zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.

 

2.

Dziecko sześcioletnie Niepełnosprawne uczęszczające do najbliższego przedszkola, ośrodka

Obowiązkiem gminy – zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

3.

Dziecko, którego droga z domu do szkoły przekracza:

  1. 3km. w przypadku uczniów klas I – IV szkół podstawowych,
  2. 4km. w przypadku uczniów klas V – VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjum

Obowiązkiem gminy – zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej.

 

4.

Uczeń niepełnosprawny do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka

Obowiązkiem gminy – zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej.

5.

Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnicy towarzyszący inwalidzie zaliczonemu do I grupy inwalidzkiej

Dokumenty uprawniające wydane na podstawie Rozp. Min. Infr. z dn. 7.07.2003r w spr. rodzajów dokumentów poświadczających upr. komb. oraz innych osób do korzystania z ulgowych przejazdów śr. transp. publ. zbior. (Dz. U. Nr 134, poz 1259)

6.

Posłowie i senatorowie

 

Legitymacja poselska

Rozp. Min. Infrastruktury z 28 grudnia 2001r. w sprawie trybu korzystania przez posłów i senatorów z bezpłatnych przejazdów na terenie kraju (Dz. U. z 2002r. Nr 1 poz. 13)

7.

Osoby represjonowane, będące inwalidami oraz przewodnicy towarzyszący ze zm.)

Dokumenty uprawniające: legitymacja osoby represjonowanej wystawiona przez ZUS

 

B. Uprawnienia do ulgowych przejazdów (50% ulga)

 

Podmiot uprawniony

Sposób realizacji uprawnienia

Studenci szkół wyższych (osoby kształcące się na studiach I lub II stopnia albo jedno-litych studiach magisterskich)

Ważna legitymacja studencka

Kombatanci i osoby represjonowane, nie będące inwalidami

Dokumenty uprawniające wydane na podstawie Rozp. Min. Infrastr. z dn. 7.07.2003 r. w spr. rodzajów Dokumentów poświadczających uprawnienia inwalidów woj. i wojsk. oraz innych osób do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publ. transp. zbiorowego (Dz. U. Nr 134, poz. 1258).

Pobierz Uprawnienia do ulgowych i bezpłatnych przejazdów wynikajacych z ustaw szczególnych (Załącznik nr 4 do Uchwały Nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 lutego 2015r.)