Miejska
Komunikacja
Samochodowa Sp. z o.o.
||
logo

kom ico

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ Sp. z o.o. w MIELCU

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.  oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od dnia 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o., u. Moniuszki 12, 39-300 Mielec ( zwana dalej MKS Sp. z o.o. ).
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w MKS Sp. z o.o., a także pytania dotyczące przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w MKS Sp. z o.o. w Mielcu którym jest Pani Katarzyna Bieniek  za pomocą adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub nr tel. 17 58 31 669..
 3. Administrator danych osobowych – MKS Sp. z o.o.– przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie zawartych umów, prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora  oraz na podstawie udzielonych zgód.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach

  wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
  wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
  realizacji umów zawartych z kontrahentami MKS Sp. z o. o.
  prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w tym windykacji ewentualnych należności. 

  W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i w celu określonym w treści zgody.

 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być,
  :
  organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z  MKS Sp. z o.o. przetwarzają dane osobowe, których Administratorem jest MKS Sp. z o.o. w tym kancelaria prawna, firma informatyczna.

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania sprostowania danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych –  w przypadkach określonych przepisami prawa.
   
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby  na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w MKS SP. z o.o. w  Mielcu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę  przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim

urządzeniu.