MKS

Kontakty

BIP

logoMiasta

 

Promocje na e-karcie

PROMOCJE NA ELEKTRONICZNEJ PORTMONETCE.
 
krótki przejazd - przejazd autobusem dowolnej linii pomiędzy dwoma przystankami pod warunkiem zarejestrowania wyjścia z autobusu tj.:
 
Przystanek 1  - pasażer wsiada i rejestruje przejazd
Przystanek 2  - pasażer wysiada i rejestruje wyjście z autobusu

bilet przesiadkowy - obowiązuje w przypadku przejazdu następnym autobusem w ciągu 15 min od zarejestrowania wyjścia z poprzedniego, dotyczy tylko pierwszego skasowania z elektronicznej portmonetki tj. skasowania za swój przejazd.

kwota doładowania elektronicznej portmonetki:

  • - do 40 zł powoduje pobranie niższej opłaty za przejazd pod warunkiej rejestracji wyjścia z autobusu - sprawdź cennik.
  • - powyżej niż 40 zł powoduje pobranie niższej opłaty za przejazd pod warunkiej rejestracji wyjścia z autobusu - sprawdź cennik

PROMOCJE BILETÓW OKRESOWYCH. 

Zasady promocji „systematyczny zakup”.
1. Promocja dotyczy pasażerów, którzy systematycznie nabywają imienne bilety okresowe, o których mowa w § 2 załącznika nr 2 do uchwały Rady Miejskiej, o której mowa w § 1.

2. Przez systematyczny zakup rozumie się – zakup ciągły na następujące po sobie okresy 15 lub 30 – dniowe przy zachowaniu zasady, że przerwa pomiędzy jednym, a drugim okresem 15 lub 30 – dniowym nie może przekroczyć 3 dni kalendarzowych. Jeżeli czwarty i następny dzień przerwy przypada w czasie uniemożliwiającym zakup biletów z przyczyn leżących po stronie MKS (np. zamknięte kasy) trzy dniowy okres przerwy zostaje zachowany.

3. Nabywanie i utrata rabatu za systematyczny zakup będzie następowała według zasady:
nabywanie rabatu  
- 0% rabatu za zakup pierwszego, drugiego i trzeciego biletu – cena podstawowa
- 5% rabatu za zakup czwartego biletu
- 7,5% rabatu za zakup piątego biletu
- 10% rabatu za zakup szóstego i kolejnego biletu,
utrata rabatu   - następuje w przypadku przerwania systematycznego zakupu (tj. przerwy równej co najmniej 4 dniom kalendarzowym pomiędzy kolejnymi zakupami biletów).

4. Okres ferii zimowych dla uczniów uczących się w systemie dziennym oraz wakacji dla  uczniów i studentów uczących się w systemie dziennym nie przerywa ciągłości sprzedaży, o którym mowa wyżej pod warunkiem, że:
- przerwa pomiędzy końcową datą ważności  biletu poprzedzającego okres ferii lub wakacji nie przekracza 3 dni kalendarzowych,
- przerwa pomiędzy początkową datą ważności biletu następującego po zakończeniu ferii lub wakacji nie przekracza 3 dni kalendarzowych.

 

Promocja pod nazwą „Z rodzeństwem taniej”.

Zasady promocji:
1. Promocja dotyczy pasażerów tj. dzieci i młodzieży do 24 roku życia i studentów do 26 roku życia, uprawnionych do nabywania ulgowych imiennych biletów okresowych.
2. Podstawowym warunkiem otrzymania rabatu jest zakup biletów w danym miesiącu kalendarzowym dla co najmniej 2 dzieci w rodzinie, zameldowanych pod jednym adresem.
3. Wysokość przyznanego rabatu przedstawia się następująco:
- dla drugiego dziecka- 5% rabatu,
- dla trzeciego i kolejnego dziecka – 10% rabatu.
4. W przypadku zakupu drugiego biletu w tym samym m-cu kalendarzowym przez dziecko uprawnione do rabatu, o którym mowa w p.3 nabyta wysokość rabatu nie ulega zmianie.

Do pobrania:
Regulamin promocyjnej sprzedaży imiennych biletów okresowych obowiązujący od dnia 1.07.2015r.