MKS

Kontakty

BIP

logoMiasta

 

Regulamin promocyjnej sprzedaży imiennych biletów okresowych (obowiązuje od 01.07.2015)

REGULAMIN
promocyjnej sprzedaży imiennych biletów okresowych za usługę przewozu środkami Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu.

Postanowienia ogólne.

§ 1.

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

- Uchwała Rady Miejskiej – Uchwała nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 lutego 2015  w sprawie: ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych, sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej oraz manipulacyjnej, przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Mielcu realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Mielec oraz Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

- cena podstawowa – cena za imienny bilet okresowy ustalona w §2, załączniku nr 2 „Ceny urzędowe za usługi przewozu osób świadczoneśrodkami komunikacji miejskiej w Mielcu oraz opłaty dodatkowe w obszarze objętym integracją międzygminną w zakresie lokalnego transportu zbiorowego" w/w Uchwały Rady Miejskiej.


- bilet okresowy – imienny bilet okresowy ważny na okres kolejnych 15 lub 30 dni.

§ 2.

Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z promocji tj. udzielania rabatów cenowych wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Mielca 183/2015 z dnia 1 lipca 2015r .
 
§ 3.
Regulamin dotyczy pasażerów Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Mielcu korzystających z biletów okresowych spełniających warunki określone w poszczególnych zasadach promocji z wyłączeniem pasażerów którzy:
- nie uregulowali należności za nałożoną opłatę dodatkową za przejazd bez ważnego biletu,
- nie uregulowali należności za nałożoną opłatę dodatkową za spowodowanie bez uzasadnionej przyczyny zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu.
- nabywają imienne bilety okresowe na preferencyjnych zasadach, o których mowa w §6 pkt.2 Uchwały nr XXXVIII/335/2014 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Mielca Programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą "Mielecka Karta Rodziny Trzy Plus" (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z dnia 15.04.2014 poz. 1308). 

§ 4.

Regulamin dotyczy następujących rodzajów promocji:
1. Promocja pod nazwą „Systematyczny zakup”,
2. Promocja pod nazwą „Z rodzeństwem taniej”.

§ 5.

Promocja pod nazwą „Systematyczny zakup”.

Zasady promocji „systematyczny zakup”
1. Promocja dotyczy pasażerów, którzy systematycznie nabywają imienne bilety okresowe, o których mowa w § 2 załącznika nr 2 do uchwały Rady Miejskiej, o której mowa w § 1.

2. Przez systematyczny zakup rozumie się – zakup ciągły na następujące po sobie okresy 15 lub 30 – dniowe przy zachowaniu zasady, że przerwa pomiędzy jednym, a drugim okresem 15 lub 30 – dniowym nie może przekroczyć 3 dni kalendarzowych.
Jeżeli czwarty i następny dzień przerwy przypada w czasie uniemożliwiającym zakup biletów z przyczyn leżących po stronie MKS (np. zamknięte kasy) trzy dniowy okres przerwy zostaje zachowany.

3. Nabywanie i utrata rabatu za systematyczny zakup będzie następowała według zasady:
nabywanie rabatu  
- 0% rabatu za zakup pierwszego, drugiego i trzeciego biletu – cena podstawowa
- 5% rabatu za zakup czwartego biletu
- 7,5% rabatu za zakup piątego biletu
- 10% rabatu za zakup szóstego i kolejnego biletu,
utrata rabatu   - następuje w przypadku przerwania systematycznego zakupu (tj. przerwy równej co najmniej 4 dniom kalendarzowym pomiędzy kolejnymi zakupami biletów).

4. Okres ferii zimowych dla uczniów uczących się w systemie dziennym oraz wakacji dla  uczniów i studentów uczących się w systemie dziennym nie przerywa ciągłości sprzedaży, o którym mowa wyżej pod warunkiem, że:
- przerwa pomiędzy końcową datą ważności  biletu poprzedzającego okres ferii lub wakacji nie przekracza 3 dni kalendarzowych,
- przerwa pomiędzy początkową datą ważności biletu następującego po zakończeniu ferii lub wakacji nie przekracza 3 dni kalendarzowych.

§ 6.

Promocja pod nazwą „Z rodzeństwem taniej”.

Zasady promocji:
1. Promocja dotyczy pasażerów tj. dzieci i młodzieży do 24 roku życia i studentów do 26 roku życia, uprawnionych do nabywania ulgowych imiennych biletów okresowych.
2. Podstawowym warunkiem otrzymania rabatu jest zakup biletów w danym miesiącu kalendarzowym dla co najmniej 2 dzieci w rodzinie, zameldowanych pod jednym adresem.
3. Wysokość przyznanego rabatu przedstawia się następująco:
- dla drugiego dziecka- 5% rabatu,
- dla trzeciego i kolejnego dziecka – 10% rabatu.
4. W przypadku zakupu drugiego biletu w tym samym m-cu kalendarzowym przez dziecko uprawnione do rabatu, o którym mowa w p.3 nabyta wysokość rabatu nie ulega zmianie.

§ 7.

Przy zbiegu prawa do promocji, o których mowa w § 5,6 łączny procent rabatu  będzie wynikiem ich sumy.

§ 8.

Przy zastosowaniu promocji o których mowa w § 5,6 cena biletu ulega zaokrągleniu do pełnych dziesiątków groszy wg ogólnie obowiązujących zasad.

§ 9.

Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin promocyjny sprzedaży biletów okresowych za usługę przewozu środkami Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu przyjęty Uchwałą nr 4/14 Zarządu MKS Sp. z o.o. w Mielcu w dniu 13.05.2014r.

§ 10.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2015r.

Do pobrania: