logo-na-swieta Miejska
Komunikacja
Samochodowa Sp. z o.o.
||
||
logo

2007-2013

W latach 2010 - 2011 Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. zrealizowała projekt pn.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Mielcu wraz z wymianą taboru autobusowego”. Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie w czerwcu 2009r. Po pozytywnej ocenie formalnej, merytorycznej i strategicznej wniosek został wyłoniony do dofinansowania.

Umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a MKS została podpisana 29 lipca 2010r.


Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 2. Infrastruktura techniczna, działanie 2.1. Infrastruktura komunikacyjna, schemat D Transport publiczny. Wysokość dofinansowania wyniosła 7 905 152,26 zł, zaś całkowita wartość projektu to kwota 11 595 182,04zł.

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu oraz poprawa systemu komunikacji miejskiej i powiązań komunikacyjnych na obszarze Gminy Miejskiej oraz gmin sąsiadujących, poprzez utworzenie i uruchomienie nowoczesnych zintegrowanych systemów zarządzania i monitorowania flotą pojazdów MKS wraz z wymianą taboru autobusowego oraz wdrożenie systemu Mieleckiej Karty Miejskiej w formie elektronicznej portmonetki

Realizacja projektu obejmowała następujące etapy:

 1. Adaptacja istniejącego budynku MKS do celów zarządzania dynamiczną informacją pasażerską więcej
 2. Wyposażenie w niezbędny sprzęt i infrastrukturę z oprogramowaniem budynku MKS i taboru w tym:

  a) Doposażenie posiadanego taboru tj.:
  - tablice elektroniczne wewnątrz autobusów
  - kasowniki
  - autokomputery
  - urządzenia niezbędne do nawiązania łączności z centrum zarządzania
  b) Zakup i instalacja sprzętu informatycznego niezbędnego do funkcjonowania centrum m.in. komputery, sieć, serwer.
  c) Zakup oprogramowania komputerowego3. Zakup wolnostojących punktów doładowań biletów elektronicznych (6 szt.)

 3. Zakup bezkontaktowych kart elektronicznych
 4. Zakup elektronicznych tablic na przystankach (3-wierszowch i 5 wierszowych)
 5. Zakup 2 szt. autobusów zasilanych gazem ziemnym CNG
 6. Zakup 10 szt. autobusów zasilanych olejem napędowym
  1. I dostawa - 3 szt. autobusów Solaris Urbino 8,9 LE
  2. II dostawa - 7 szt. autobbusów Solaris Urbino 8,9 LE

 

logotyp 2007 2013

2014-2020

 

Projekt pn. „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego dla MOF Mielec” realizowany jest przez Gminę Miejską Mielec w partnerstwie z Gminą Przecław w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.


Celem projektu, jest zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca poprzez rozwój i integrację systemów publicznego transportu zbiorowego w mieście.Zakres projektu obejmuje:

 1. Zakup 14 niskoemisyjnych jednostek taboru pasażerskiego,
 2. Budowę i przebudowę linii komunikacji miejskiej (przedłużenie ul. Powstańców Warszawy),
 3. Budowę pętli autobusowej na skrzyżowaniu ul. Szarych Szeregów i Powstańców Warszawy wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
 4. Budowę parkingu „Park & Ride” z 69 miejscami parkingowymi jako etap I przebudowy dworca przesiadkowego,
 5. Budowę ścieżek rowerowych o długości 2,8 km i chodnika wzdłuż ul. Powstańców Warszawy,
 6. Budowę zaplecza technicznego (budynek warsztatowy, myjnia dla autobusów i infrastruktura towarzysząca),
 7. Budowę zatoki autobusowej w Rzemieniu.
 8. Wykonanie opracowań:
  a.    System identyfikacji wizualnej publicznego transportu zbiorowego i informacji komunikacyjnej miasta Mielca
  b.    Optymalizacja rozkładu jazdy
  c.    Program ograniczenia niskiej emisji
  d.    Studium planowania układów komunikacyjnych dla MOF  

  Wraz zakupem taboru zaplanowano następujące zmiany w rozkładzie jazdy:
  - utworzenie nowych linii komunikacyjnych o nr 3 i 7,
  - przedłużone linii o nr 5
  - zwiększenie częstotliwości kursowania na linii „K” (po wdrożeniu optymalizacji będzie to linia nr 1)


W efekcie inwestycja przyczyni się do rozwoju i integracji systemów publicznego transportu zbiorowego w mieście.

Wartość projektu ogółem wynosi: 44 976 719,78 zł, zaś wartość dofinansowania (wkładu Funduszy Europejskich): 29 835 136,78 zł. Projekt rozpoczął się 27 lipca 2015 r., a jego ostateczne zakończenie planowane jest na 26 października 2018 r.

 logotyp 2014 2020