logo-na-swieta Miejska
Komunikacja
Samochodowa Sp. z o.o.
||
||
logo

Informacje ogólne

Program Mielecka Karta Rodziny 3+ został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu nr XXXVIII/335/2014 z dnia 27 marca 2014 r. W Programie „Mielecka Karta Rodziny 3+” mogą uczestniczyć rodziny wielodzietne, w tym rodziny zastępcze, zamieszkałe pod wspólnym adresem na terenie Gminy Miejskiej Mielec i rozliczające się z podatku dochodowego na rzecz Gminy, składające się z rodziców (jednego rodzica), mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia (w przypadku kontynuowania nauki), oraz bez ograniczenia wieku, w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Karta uprawnia członków rodzin wielodzietnych, które przystąpią do Programu, do korzystania na preferencyjnych zasadach m.in. z przejazdów liniami Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu, tj. zniżek w cenach imiennych biletów okresowych, normalnych i ulgowych gminnych w wysokości: 30% dla rodziców i 50% dla dzieci, w stosunku do aktualnie obowiązujących cen i uprawnień do przejazdów ulgowych, ustalonych na mocy odrębnej Uchwały. Poniżej obowiązujący wzór karty

karta rodziny3+ wzor

Jak uzyskać kartę

Należy złożyć osobiście wypełniony i podpisany wniosek w Biurze Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 23, pokój nr 1.
Formularz wniosku można pobrać w formie elektronicznej

 

lub w Urzędzie Miejskim Mielcu w Biurze Spraw Społecznych, ul. Żeromskiego 23, pokój nr 1 i w Biurze Obsługi Mieszkańca, ul. Żeromskiego 26.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku:

 • wypełniony i podpisany wniosek,
 • aktualne zdjęcia opisane na odwrocie (imię, nazwisko, PESEL) – nie dotyczy dzieci do lat 4,
 •  w przypadku rodziców lub opiekunów dowód tożsamości w celu weryfikacji danych,
 •  w przypadku dzieci w wieku szkolnym powyżej 18 roku życia – aktualna legitymacja szkolna,
 •  w przypadku studentów do 25 roku życia – zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w systemie stacjonarnym; w przypadku osób rozpoczynających naukę na studiach stacjonarnych bezpośrednio po ukończeniu szkoły średniej – oświadczenie o kontynuowaniu nauki, ważne na okres 2 m-cy (wrzesień-październik),
 •  akt urodzenia dziecka do lat 7 – w przypadku wystawienia dokumentu przez inny Urząd Stanu Cywilnego niż w Mielcu;
 •  w przypadku rodzin zastępczych – oryginał postanowienia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej,
 •  w przypadku opiekuna prawnego – oryginał postanowienia sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem,
 •  w przypadku rodzin z dzieckiem/dziećmi niepełnosprawnym(i) powyżej 18-go roku życia – oryginał orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 •  w przypadku, gdy rodzina nie jest zameldowana na terenie Gminy Miejskiej Mielec do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający odprowadzanie podatku dochodowego na rzecz Gminy Miejskiej Mielec (np. zaświadczenie, PIT).

Jak odebrać kartę

Wnioskodawca po odbiór karty zgłasza się do Centrum Obsługi Klienta w MKS przy ulicy Moniuszki 12, tel. 17 583 77 33 wew. 43, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku z następującymi dokumentami i załącznikami:

 • potwierdzeniem złożenia wniosku,
 • dowodem tożsamości,
 • posiadaną dotychczas przez wnioskodawcę lub członków jego rodziny Mielecką Kartę Miejską, w celu zamiany jej na Kartę Rodziny 3+ (jeżeli dotyczy),
 • oświadczenie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Przedłużanie uprawnień

Przedłużanie ważności uprawnienia na kolejny okres następuje w Centrum Obsługi Klienta MKS przy ul. Moniuszki 12 w Mielcu. W celu przedłużenia ważności uprawnienia należy przedłożyć następujące dokumenty:

 • dla ucznia – legitymacja szkolna (do wglądu),
 • dla studenta – zaświadczenie z uczelni o kontynuowaniu nauki na studiach stacjonarnych,
 • dla osoby niepełnosprawnej – orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 Przedłużenie uprawnień wiąże się z obowiązkiem dostarczenia wszystkich kart pozostałych członków rodziny w celu zakodowania nowej daty ważności uprawnienia.

Cennik biletów

 

Cennik biletów okresowych dla użytkowników karty MKR 3+

 

RODZAJE BILETÓW   STREFA 0   STREFA 0+1
 Normalny Ugowy  Normalny  Ulgowy
Bilety 30-dniowe imienne 50,40 zł  18,00 zł 75,60 zł 27,00 zł

 

 


Regulamin MKR3+

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1129/2014
Prezydenta Miasta Mielca
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Regulamin Programu Mielecka Karta Rodziny Trzy Plus

Spis treści

§ 1.

Słownik pojęć użytych w regulaminie

 1. Program – wprowadzony Uchwałą Program pn. „Mielecka Karta Rodziny Trzy Plus”, czyli ogół działań polegających na przyznaniu zniżek i ulg stosowanych przez Partnerów Programu skierowanych do rodzin wielodzietnych z terenu miasta Mielca;
 2. Organizator Programu – Prezydent Miasta Mielca;
 3. Rodzina - rodzina wielodzietna w rozumieniu § 2 pkt 3 Uchwały, tj. rodzina zamieszkała pod wspólnym adresem na terenie Miasta Mielca, składająca się z rodziców/rodzica lub opiekunów/opiekuna prawnego, rozliczających się z podatku dochodowego na rzecz Gminy Miejskiej Mielec i mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się/studiuje w systemie stacjonarnym lub bez ograniczenia wieku, w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 4. Wnioskodawca – rodzic / opiekun;
 5. Karta Rodziny Trzy Plus/Karta Rodziny 3+ (skrót – Karta) – bezkontaktowa elektroniczna karta oparta na spersonalizowanej Mieleckiej Karcie Miejskiej, potwierdzająca udział członka rodziny w Programie. Uprawnia do korzystania ze stałych, tymczasowych, świątecznych lub okazjonalnych ulg, zwolnień i preferencji oferowanych przez uczestniczących w Programie Partnerów. Służy do identyfikacji i weryfikacji uprawnień członków rodzin. W przypadku korzystania z przejazdów komunikacja miejską służy także do pobierania opłat za przejazdy. Karta zawiera następujące dane:
  1. 5.1. imię, nazwisko i zdjęcie użytkownika oraz numer karty i logo Programu widniejące na Karcie,
  2. 5.2. dane personalne, datę ważności uprawnień (zapisane elektronicznie).
  3. Wzór Karty stanowi Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 1129/2014 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 30 kwietnia 2014 roku.
 6. Personalizacja Karty Rodziny 3 + – zapisanie na karcie danych osobowych użytkownika oraz informacji o przysługujących ulgach i uprawnieniach;
 7. Uczestnik programu – osoba która otrzymała Kartę Rodziny 3+;
 8. BSS – wykonawca Programu - Biuro Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Mielcu z siedzibą przy ul. Żeromskiego 23. Zadania: przyjmowanie wniosków o wydanie karty rodziny i wydawanie potwierdzenia złożenia wniosku, przekazywanie do MKS Informacji – Karta Rodziny 3+;
 9. MKS – wykonawca Programu - Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Mielcu, z siedzibą przy ul. Moniuszki 12. Zadania: personalizacja i wydawanie kart, przedłużanie uprawnień, wydawanie wnioskodawcy Informacji – Karta Rodziny 3+, przyjmowanie reklamacji związanych z funkcjonowaniem karty.
 10. COK - Centrum Obsługi Klienta z siedzibą w MKS;
 11. Partnerzy Programu - należy przez to rozumieć jednostki powiązane i nie powiązane strukturalnie i kapitałowo z samorządem Miasta Mielca, tj. gminne jednostki organizacyjne, instytucje niepubliczne, prywatne firmy handlowo-usługowe, banki, kluby sportowe i inne;
 12. Informacja - Karta Rodziny 3+ – dokument wygenerowany przez BSS potwierdzający uczestnictwo w Programie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do Zarządzenia i przekazywany wnioskodawcy przez MKS – COK przy odbiorze Karty Rodzina 3+.

 

 

§ 2.
Postanowienia ogólne

 1. Udział w Programie, odbywa się na wniosek rodzica/opiekuna.
 2. Prawo do korzystania z ulg i zwolnień przewidzianych w Programie zostaje potwierdzone wydaniem Karty.
 3. Kartę wydaje się dla każdego uprawnionego członka rodziny z osobna z wyłączeniem dzieci do lat 4.
 4. Wykaz aktualnych Partnerów Programu oraz oferowanych przez nich ulg i zwolnień publikowany jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce „Mielecka Karta Rodziny Trzy Plus”.

 

§ 3
Składanie wniosku o wydanie Karty Rodziny 3+ 

 1. W celu korzystania z uprawnień przewidzianych w Programie należy złożyć wniosek o wydanie Karty.
 2. Formularz wniosku o wydanie Karty można pobrać ze strony internetowej miasta Mielca www.mielec.pl , korzystając z zakładki „Mielecka Karta Rodziny Trzy Plus”, zakładki „Katalog Usług” lub w Urzędzie Miejskim Mielcu w Biurze Spraw Społecznych, ul. Żeromskiego 23/Biurze Obsługi Mieszkańca, ul. Żeromskiego 26.
 3. Wniosek o wydanie Karty należy złożyć osobiście w Biurze Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 23.
 4. Wykaz wymaganych dokumentów:
  1. 4.1. wypełniony i podpisany wniosek,
  2. 4.2. aktualne zdjęcia, opisane na odwrocie (imię, nazwisko, PESEL) – nie dotyczy dzieci do lat 4.
  3. 4.3. w przypadku rodziców lub opiekunów - dowód tożsamości w celu weryfikacji danych,
  4. 4.4. w przypadku dzieci w wieku szkolnym – powyżej 18 roku życia aktualna legitymacja szkolna,
  5. 4.5. w przypadku studentów do 25 roku życia zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w systemie stacjonarnym; w przypadku osób rozpoczynających naukę na studiach stacjonarnych bezpośrednio po ukończeniu szkoły średniej, oświadczenie o kontynuowaniu nauki, ważne na okres 2 m-cy (wrzesień- październik),
  6. 4.6. akt urodzenia w przypadku dzieci do lat 7 – w przypadku wystawienia dokumentu przez inny Urząd Stanu Cywilnego niż w Mielcu.
  7. 4.7. w przypadku rodzin zastępczych – oryginał postanowienia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej,
  8. 4.8. w przypadku opiekuna prawnego – oryginał postanowienia sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem,
  9. 4.9. w przypadku rodzin z dzieckiem/dziećmi niepełnosprawnym(i) powyżej 18-go roku życia – oryginał orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  10. 4.10. w przypadku, gdy rodzina nie jest zameldowana na terenie Gminy Miejskiej Mielec do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający odprowadzanie podatku dochodowego na rzecz Gminy Miejskiej Mielec (np. zaświadczenie, PIT).
 5. Wniosek o wydanie Karty rozpatrywany jest w ciągu 30 dni od daty jego złożenia wraz z załącznikami.
 6. Po złożeniu kompletnego wniosku wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku.
 7. Zmiana ilości członków rodziny/aktualizacja danych następuje na podstawie złożonego wniosku w BSS.
 8. Wnioskodawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia BSS o utracie uprawnień do uczestnictwa w Programie.
 9. Uczestnik Programu może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym dowolnym momencie składając pisemnie stosowne oświadczenie w BSS.
 10. BSS może cofnąć uprawnienia do korzystania z Programu, w przypadku korzystania z ulg i zwolnień przez uczestnika Programu niezgodnie z Regulaminem.

§ 4.
Wydanie Karty Rodziny 3+ 

 1. 1. Po odbiór Karty wnioskodawca zgłasza się do COK po upływie terminu, o którym mowa w §3 ust. 5 z następującymi dokumentami i załącznikami:
  1. 1.1. Potwierdzenie złożenia wniosku,
  2. 1.2. Dowód tożsamości,
  3. 1.3. Posiadana dotychczas przez wnioskodawcę lub członków jego rodziny Mielecka Karta Miejska (w celu zamiany jej na Kartę Rodziny 3+, jeżeli dotyczy).
 2. Po spełnieniu warunków o których mowa w pkt 1.1. i 1.2. Karta zostaje wydana niezwłocznie.
 3. W przypadku, o którym mowa w pkt 1.3., wydanie nowej karty może nastąpić dopiero po zdaniu karty dotychczas użytkowanej, z uwagi na konieczność przeniesienia zakodowanych w niej danych na nową Kartę Rodziny 3+. Niedostarczenie kart dotychczas użytkowanych z winy wnioskodawcy, spowoduje, że karta dotychczas użytkowana zostanie zablokowana. Karta zostanie wydana w terminie nie dłuższym niż w ciągu 5 dni licząc od dnia dostarczenia lub zablokowania karty dotychczas użytkowanej.
 4. Kartę otrzymuje każdy uprawniony członek rodziny.
 5. W przypadku dzieci do lat 4 nie wydaje się Karty, zaś uprawnienie do korzystania z Programu zostaje potwierdzone w Informacji – Karta Rodziny 3+.
 6. Kartę wydaje się za potwierdzeniem odbioru do rąk:
  1. 6.1. Wnioskodawcy – dla wszystkich uprawnionych członków rodziny,
  2. 6.2. Uprawnionym członkom rodziny – indywidualnie.
 7. Przy odbiorze Karty wnioskodawca otrzymuje dodatkowo Informację - Karta Rodziny 3+.
 8. Wydanie pierwszej Karty jest bezpłatne.
 9. Na uzasadniony wniosek uprawnionego uczestnika Programu (np. zniszczenie, zgubienie, utrata, zmiana wizerunku itp.) wydawany jest duplikat Karty.
 10. Wniosek o wydanie duplikatu Karty składa się w COK, według wzoru ustalonego przez MKS.
 11. Wydanie duplikatu Karty rodzi obowiązek uiszczenia opłaty w wysokości 10 PLN.


§ 5.
Termin ważności uprawnień

 1. Data ważności uprawnienia zostaje ustalona przez BSS w Informacji – Karta Rodziny 3+ i przy personalizacji Karty automatycznie zostaje zapisana na Karcie.
 2. Przedłużenie ważności uprawnienia na kolejny okres następuje w COK.
 3. W celu przedłużenia ważności uprawnienia należy przedłożyć następujące dokumenty:
  1. 3.1. dla ucznia - legitymacja szkolna (do wglądu),
  2. 3.2. dla studenta - zaświadczenie z uczelni o kontynuowaniu nauki na studiach stacjonarnych,
  3. 3.3. dla osoby niepełnosprawnej - orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 4. Przedłużenie uprawnień wiąże się z obowiązkiem dostarczenia wszystkich kart pozostałych członków rodziny w celu zakodowania nowej daty ważności uprawnienia.
 5. Rezygnacja, cofnięcie lub utrata uprawnień uczestnictwa w Programie powoduje utratę ważności Karty. Karta zostaje zablokowana w COK.

§ 6.
Zasady użytkowania Karty Rodziny 3+

 1. Uprawniony członek rodziny, chcąc skorzystać z uprawnień przewidzianych w Programie, obowiązany jest okazać każdorazowo Partnerom Programu:
  1. 1.1. ważną kartę lub
  2. 1.2. ważną kartę wraz z Informacją – Karta Rodziny 3+ w przypadku korzystania z Programu przez wnioskodawcę wraz dziećmi do lat 4.
 2. Weryfikacja daty ważności uprawnienia następuje na podstawie:
  1. 2.1 czytników kart - u Partnerów Programu posiadających takie czytniki (np. MKS, MOSiR).
  2. 2.2 aktualnej listy ważnych kart przekazanych Partnerom przez BSS – u pozostałych Partnerów.
 3. Karta nie może być użyczana bądź odstępowana przez uczestników Programu innym nieupoważnionym osobom.
 4. W przypadku utraty uprawnień uczestnictwa w Programie Kartę należy niezwłocznie zwrócić do COK.

§ 7.
Reklamacja Karty Rodziny 3+

 1. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Karty należy składać w COK.
 2. Kartę można wymienić bezpłatnie w przypadku:
  1. 2.1 ujawnionej wady fabrycznej,
  2. 2.2 po upływie 5-letniego okresu jej użytkowania liczonej od daty jej wydania po uprzednim dokonaniu zwrotu karty dotychczasowej.

§ 8.
Zasady właściwego posługiwania się Kartą Rodziny 3+

 1. Użytkownik Karty zobowiązany jest do ochrony Karty przed utratą lub zniszczeniem.
 2. Karty nie wolno łamać, zginać lub w jakikolwiek sposób uszkadzać mechanicznie (np. dziurkując, obcinając).
 3. Karty nie należy narażać na oddziaływanie wysokich i niskich temperatur, a także środków chemicznych, silnych pól magnetycznych lub elektrycznych.
 4. Kartę można bezpiecznie przechowywać i użytkować podobnie jak inne karty tego typu (np. karty płatnicze).

§ 9.
Postanowienia końcowe

 1. W przypadku korzystania przez użytkownika Karty z przejazdów liniami MKS przy wnoszeniu opłat za przejazdy przy użyciu Karty Rodziny 3+ w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, stosuje się zasady określone w Regulaminie Użytkowania Mieleckiej Karty Miejskiej wydanym na podstawie odrębnej Uchwały Rady Miejskiej.
 2. Organizator uprawniony jest do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w czasie trwania Programu.
 3. Zmiana Regulaminu nie stanowi przesłanki do wniesienia odwołania przez uczestnika Programu do Organizatora Programu.

 

§ 10.

Zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego wprowadzenia.

 

Dokumenty dotyczące realizacji Programu Mielecka Karta Rodziny Trzy Plus dostępne są w zakładce: DLA PASAŻERA/Przepisy i regulaminy.