Miejska
Komunikacja
Samochodowa Sp. z o.o.
||
logo

Uprawnienia do ulg

Uprawnienia do ulgowych i bezpłatnych przejazdów obowiązują na podstawie Załącznika nr 3 i 4 do Uchwały Nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalnia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawniń do przjazdów ulgowych, sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej oraz manipulacyjnej, przepisów taryfowych komunikacji miejskiej w Mielcu realizowanj na obszarze Gminy Miejskiej Mielec oraz gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalngo transportu zbiorowego wraz ze zmianami: Uchwała Nr XVI/147/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 17 grudnia 2015r, Uchwała Nr XXIII/228/2016 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 15 września 2016r.   

Ulgi gminne 100%


WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW W MIEJSKIEJ STREFIE BILETOWEJ OZNACZONEJ SYMBOLEM STREFA  0 NA PODSTAWIE UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MIELCU

 L.p. OSOBY UPRAWNIONE DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH NA PODSTAWIE UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MIELCU PODSTAWA UPRAWNIENIA (DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY UPRAWNIENIE
1.  Dzieci w wieku do lat  4 Dokument stwierdzający wiek dziecka
2. Osoby, które ukończyły 70 lat życia Imienny bilet elektroniczny wydany przez MKS
3. Osoby niepełnosprawne z orzeczeniem określającym znaczny stopień niepełnosprawności wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe

Dla osoby niepełnosprawnej - imienny bilet elektroniczny wydany przez MKS

Dla towarzyszącego opiekuna - bilet elektroniczny na okaziciela wydany przez MKS

4.  Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem niepełnosprawności wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe

Dla dziecka - imienny bilet elektroniczny wydany przez MKS

Dla towarzyszącego opiekuna - bilet elektroniczny na okaziciela wydany przez MKS

5. Niewidomi wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe

Imienny bilet elektroniczny wydany przez MKS

Dla towarzyszącego opiekuna - bilet elektroniczny na okaziciela wydany przez MKS

6. Umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej, umundurowani funkcjo-nariusze Policji do stopnia aspiranta sztabowego Legitymacja służbowa
7. Zasłużeni honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi Imienny bilet elektroniczny wydany przez MKS
8.

Dzieci niepełnosprawne poniżej 6 roku życia uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub przedszkolnych wraz z opiekunem, który podróżuje:

  • z uprawnionym, po uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego
  • wyłącznie na trasie od miejsca zaieszkania do placówki oświatowej i z powrotem
Imienny bilet elektroniczny wydany przez MKS, ważny przez okres od 1.09. do 31.08. roku szkolnego dla opiekuna i uprawnionego

 

 

 

Ulgi gminne 50%


WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW W MIEJSKIEJ STREFIE BILETOWEJ OZNACZONEJ SYMBOLEM STREA 0 NA PODSTAWIE UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MIELCU

 L.p. OSOBY UPRAWNIONE DO PRZEJAZDÓW ULGOWYCH NA PODSTAWIE UCHWAŁY RADY MIASTA MIELCA ZA BILETAMI JEDNOPRZEJAZDOWYMI I WIELOPRZEJAZDOWYMI PODSTAWA UPRAWNIENIA (DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY UPRAWNIENIE)
1.  Dzieci w wieku od 4 do 6 lat Dokument stwierdzający wiek dziecka
2. Uczniowie dziennych szkół: podstawowych, gimnazjów, zawo-dowych, średnich i policealnych do 24 roku życia. Uprawnienie nie dotyczy uczniów szkół dla dorosłych wieczorowych i zaocznych Ważna legitymacja szkolna
3.

Osoby o umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności

Renciści z tytułu częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z zaliczenim do
umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności
lub legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawnionej przez uprawniony organ z określeniem umiarkowanego lub lekkiego stopnia

4. Emeryci Legitymacja emeryta - rencisty wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
 L.p. OSOBY UPRAWNIONE DO PRZEJAZDÓW ULGOWYCH NA PODSTAWIE UCHWAŁY RADY MIASTA MIELCA ZA BILETAMI OKRESOWYMI
PODSTAWA UPRAWNIENIA (DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY UPRAWNIENIE)
1.  Uczniowie dziennych szkół: podstawowych, gimnazjów, zawodowych, średnich i police-alnych do 24 roku życia. Uprawnienie nie dotyczy uczniów szkół dla dorosłych wieczorowych i zaocznych Ważna legitymacja szkolna
2. Studenci studiów stacjonarnych do 26 roku życia Zaświadczenie wydane przez uczelnię potwierdzające status studenta oraz kształcenia w systemie w systemie stacjonarnym
3.

Dzieci w wieku od 4 do 6 uczęszczające do przedszkola lub odbywające roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub szkole podstawowej

Zaświadczenie o uczęszczaniu do przedszkola lub o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego wydanego przez dyrektora przedszkola lub szkoły

 

 

 

Ulgi ustawowe 100%


WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW WYNIKAJĄCYCH Z USTAW SZCZEGÓLNYCH O CHARAKTERZE POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCYM

 L.p. PODMIOT UPRAWNIONY PODSTAWA UPRAWNIENIA (DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY UPRAWNIENIE)
1.  Dziecko sześcioletnie uczęszcza-jące do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego, jeżeli droga z domu do przedszkola przekracza 3km Obowiązkiem gminy – zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
2. Dziecko sześcioletnie Niepełnosprawne uczęszczające do najbliższego przedszkola, ośrodka Obowiązkiem gminy – zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice
3.

Dziecko, którego droga z domu do szkoły przekracza: 3km. w przypadku uczniów klas I – IV szkół podstawowych, 4km. w przypadku uczniów klas V – VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjum

Obowiązkiem gminy – zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej.

4. Uczeń niepełnosprawny do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka Obowiązkiem gminy – zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej.
5.  Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnicy towarzyszący inwalidzie zaliczonemu do I grupy inwalidzkiej  Dokumenty uprawniające wydane na podstawie Rozp. Min. Infr. z dn. 7.07.2003r w spr. rodzajów dokumentów poświadczających upr. komb. oraz innych osób do korzystania z ulgowych przejazdów śr. transp. publ. zbior. (Dz. U. Nr 134, poz 1259)
6. Posłowie i senatorowie

Legitymacja poselska

Rozp. Min. Infrastruktury z 28 grudnia 2001r. w sprawie trybu korzystania przez posłów i senatorów z bezpłatnych przejazdów na terenie kraju (Dz. U. z 2002r. Nr 1 poz. 13)

7. Osoby represjonowane, będące inwalidami oraz przewodnicy towarzyszący ze zm.) Dokumenty uprawniające: legitymacja osoby represjonowanej wystawiona przez ZUS

 

 

 

Ulgi ustawowe 50%


WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW WYNIKAJĄCYCH Z USTAW SZCZEGÓLNYCH O CHARAKTERZE POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCYM

 L.p. PODMIOT UPRAWNIONY PODSTAWA UPRAWNIENIA (DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY UPRAWNIENIE)
1.  Studenci szkół wyższych (osoby kształcące się na studiach I lub II stopnia albo jedno-litych studiach magisterskich) Ważna legitymacja studencka
2. Kombatanci i osoby represjonowane, nie będące inwalidami Dokumenty uprawniające wydane na podstawie Rozp. Min. Infrastr. z dn. 7.07.2003 r. w spr. rodzajów Dokumentów poświadczających uprawnienia inwalidów woj. i wojsk. oraz innych osób do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publ. transp. zbiorowego (Dz. U. Nr 134, poz. 1258).

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim

urządzeniu.