logo-na-swieta Miejska
Komunikacja
Samochodowa Sp. z o.o.
||
||
logo

Uprawnienia do ulg

Uprawnienia do ulgowych i bezpłatnych przejazdów określa Uchwała Nr XLI/413/2017 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalnia uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji miejskiej w Mielcu realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Mielec oraz gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalngo transportu zbiorowego (Dz.U.W.P. z dnia 9 stycznia 2018 r. Poz. 110) wraz ze zmianą Uchwała Nr VII/60/2019 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 15 kwietnia 2019 r. (Dz.U.W.P. z dnia 26 kwietnia 2019 r. poz. 2596); Uchwała Nr XXI/213/2020 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 maja 2020 r. (Dz.U.W.P. z dnia 16 czerwca 2020 r. poz. 2644)

 

Ulgi gminne 100%

 

Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów na podstawie Uchwały Rady Miasta

 

Osoby uprawnione do przejazdów BEZPŁATNYCH
(ulga 100%)

Podstawa uprawnienia
(dokument poświadczający uprawnienie)
1 Dzieci w wieku do lat 4 Dokument stwierdzający wiek dziecka
2

Osoby, które ukończyły 70 lat życia

Imienny bilet elektroniczny wydany przez MKS
3 Osoby niepełnosprawne z orzeczeniem określającym znaczny stopień niepełnosprawności wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe

Dla osoby niepełnosprawnej - Imienny bilet elektroniczny wydany przez MKS

Dla towarzyszącego opiekuna - bilet elektroniczny na okaziciela wydany przez MKS
4 Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem niepełnosprawności wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe Dla dziecka- imienny bilet elektroniczny wydany przez MKS Dla towarzyszącego opiekuna - bilet elektroniczny na okaziciela wydany przez MKS
5 Niewidomi wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe

Dla osoby niewidomej - Imienny bilet elektroniczny wydany przez MKS

Dla towarzyszącego opiekuna - bilet elektroniczny na okaziciela wydany przez MKS
6 Umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz umundurowani funkcjonariusze Policji do stopnia aspiranta sztabowego włącznie Legitymacja służbowa
7 Honorowi dawcy krwi – posiadacze odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” Imienny bilet elektroniczny wydany przez MKS
8

Dzieci niepełnosprawne poniżej 7 roku życia uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub przedszkolnych wraz z opiekunem, który podróżuje:

-  z uprawnionym, po uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego,

-  wyłącznie na trasie od miejsca zamieszkania do placówki oświatowej i z powrotem
Imienny bilet elektroniczny wydany przez MKS ważny podczas roku szkolnego w okresie od 1 września do 31 sierpnia - dla opiekuna i uprawnionego
9 Zasłużeni dawcy przeszczepu Imienny bilet elektroniczny wydany przez MKS
10 Działacze opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowane z powodów politycznych Imienny bilet elektroniczny wydany przez MKS
11 Pracownicy Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu oraz Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu, w okresie obowiązywania na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii oraz jednego ze stanów nadzwyczajnych Imienny bilet elektroniczny wydany przez MKS Sp. z o. o.

 

 

Ulgi gminne 50%

 

Uprawnienia do ulgowych przejazdów na podstawie Uchwały Rady Miasta

Osoby uprawnione do przejazdów ULGOWYCH
(ulga 50%)

Podstawa uprawnienia
(dokument poświadczający uprawnienie)
 1 Dzieci w wieku od 4 do 7 lat Dokument staierdzający wiek dziecka
 2 Uczniowie szkół podstawowych, klas dotychczasowych gimnazjów, dziennych szkół ponadpodstawowych do 21 roku życia. Uprawnienie nie dotyczy szkół wieczorowych i zaocznych oraz szkół dla dorosłych Ważna legitymacja szkolna
 3 Osoby o umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z zaliczeniem do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności lub legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawionej przez uprawniony organ z określeniem umiarko-wanego lub lekkiego stopnia niepełnospr.
4 Emeryci i renciści Legitymacja emeryta-rencisty wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość

 

 

Ulgi ustawowe 100%

 

Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów na podstawie ustaw szczególnych

 

Osoby uprawnione do przejazdów BEZPŁATNYCH
(ulga 100%)

Podstawa uprawnienia
(dokument poświadczający uprawnienie)
1 Dziecko pięcioletnie lub sześcioletnie, uczęszczające do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, niepublicznego przedszkola, o którym mowa w  art. 90 ust. 1b    ustawy o systemie oświaty, oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej, o którym mowa w art. 90 ust.1 stawy o systemie oświaty, albo niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust.1 ustawy o systemie oświaty, w których gmina zapewniła tym dzieciom warunki spełniania tego obowiązku oraz realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego jeżeli droga dziecka z domu do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego przekracza 3 km Obowiązek gminy – zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.
2 Niepełnosprawne dziecko pięcioletnie lub sześcioletnie oraz dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym, na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe,  uczęszczające do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego Obowiązek gminy - zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust.2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.
3

Dziecko, którego droga z domu do szkoły zlokalizowanej w obwodzie, w którym dziecko mieszka przekracza:

- 3 km, w przypadku uczniów klas od I do IV szkół podstawowych;

- 4 km, w przypadku uczniów klas od V do VIII szkół podstawowych
Obowiązek gminy - zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat - także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej
4 Uczeń niepełnosprawny, którego kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 ustawy Prawo oświatowe - do najbliższej szkoły podstawowej, a uczeń z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia  – również do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, Obowiązkiem gminy - bezpłatny transportu i opieka w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu ucznia, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.
5

Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim biorące udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546, 960 i 1245) oraz dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

- 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełno-sprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

- 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
Obowiązek gminy - bezpłatny transportu i opieka w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu ucznia, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.
6 Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnicy towarzyszący inwalidzie wojennemu lub wojskowemu, zaliczonemu do I grupy inwalidzkiej Dokumenty uprawniające wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienie inwalidów wojennych i wojskowych oraz innych osób do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2003 r. nr 134, poz. 1258)
7 Posłowie i senatorowie Legitymacja poselska zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie trybu korzystania przez posłów i senatorów z bezpłatnych przewozów na terenie kraju (Dz. U. z 2002 r. Nr 1, poz. 13, z późn. zm.)
8 Kombatanci oraz osoby represjonowane, będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi, członkowie ich rodzin oraz przewodnicy towarzyszący kombatantowi lub osobie represjonowanej, zaliczonym do I grupy inwalidzkiej Legitymacja osoby represjonowanej, wystawiona przez organ rentowy.

Ulgi ustawowe 50%

 

Uprawnienia do ulgowych przejazdów na podstawie ustaw szczególnych

Osoby uprawnione do przejazdów ULGOWYCH
(ulga 50%)

Podstawa uprawnienia
(dokument poświadczający uprawnienie)
 1 Studenci szkół wyższych (osoby kształcące się na studiach I lub II stopnia albo jednolitych studiach magisterskich). Osobom, które ukończyły studia pierwszego stopnia, prawo to przysługuje do dnia 31 października roku, w którym ukończyły te studia Ważna legitymacja studencka
 2 Kombatanci i osoby represjonowane, niebędące inwalidami wojennymi lub wojskowymi Dokumenty uprawniające na podstawie Rozporządzenia Ministra infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia kombatantów oraz innych osób uprawnionych do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2014 r. poz. 953)